جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

245 شماره 71هفته دادگستری صفحه 65

آیا اصحاب دعوی میتوانند به تراضی همدیگر اشخاصی را که خارج از حوزه دادگاه استانی که دعوی در ا;جا مطرح است اقامت دارند به داوری انتخاب نمایند؟
با توجه بمواد632و633قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 650 قانون مذکور که در ذیل درج می گردد:
ماده 632 کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی رادارند میتوانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد بتراضی بداوری یک یا چند نفر رجوع کنند.
ماده 633 متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا بموجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف بداوری بعمل آید و نیز میتوانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمیتواند مادام که اختلاف تولید نشده است بنحوی از انحاءملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا بداوری یک یا چند نفر و یا بداوری هیئتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخصا و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است .
تبصره ذیل ماده داورها باید از اشخاصی انتخاب شوندکه مقیم حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است باشند.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی برمبنای نظریه کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در تاریخ 6/3/1349 چنین پاسخ داده است :
با توجه بمواد632و633 قانون آئین دادرسی مدنی اصحاب دعوی میتوانند هرکسی راکه بخواهند بداوری خویش انتخاب نمایند اعم از اینکه داوران منتخب در حوزه دادگاه استان مربوط یادرحوزه دادگاه دیگری مقیم باشند.بنابراین حکم تبصره ذیل ماده 650 قانون مزبور فقط ناظر بانتخاب داور از طرف دادگاه بوده و منصرف از انتخاب داور بتراضی اصحاب دعوی است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
245
تاریخ تصویب :
1349/03/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :