جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

246 شماره 48هفته دادگستری صفحه 431

طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده انددرصورت بروز اختلاف بدادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق حکمیت حل کنند و دو نفر را نیز بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب کرده و به آنان اختیار داده اند در صورت وجود اختلاف نظر شخص ثالثی را بعنوان سر داور انتخاب کنند.یکی از داوران پس از اعلام قبولی مستعفی میگردد وسرداور نیز هنوز انتخاب نشده است .آیا هر یک از طرفین میتواند باستناد ماده 637 قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که داور مشترک را انتخاب کند؟ و نیز آیا داور مستعفی میتواند استعفای خود را مسترد و بداوری مبادرت کند یا نه ؟
کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 26/9/1345 چنین اظهارنظر کرده است :
1 چون از مندرجات قرارداد طرفین بشرح مذکور در استعلام چنین استفاده میشود که توافق طرفین با حل اختلافات ناشی از قراردادازطریق داوری قطع نظر از شخصیت داوران بوده است لذا با استعفای احد از داوران مشترک و عدم تراضی طرفین درتعیین داور مشترکی بجای او هر یک ازطرفین میتوانند با استفاده از مقررات بند2 ماده 637قانون آئین دادرسی مدنی تعیین داورمشترک را از دادگاه درخواست نماید ودر مورد سئوال ، این امرکه داور مستعفی عنوان داور مشترک طرفین را داشته نه داور اختصاصی یکطرف تاثیری در امر ندارد.
2 با استعفای داور سمت داوری او زائل میشود و عدول ازآن توسط داور مستعفی موجب اعاده سمت داوری نیست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
246
تاریخ تصویب :
1345/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :