جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

247 شماره 91 هفته دادگستری صفحه 10

در موردی که طرفین دعوی متراصیا" حل دعوی خود را به داور محول نمایند و با تفویض اختیار صلح و سازش باو حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب کنند هرگاه یکی از آنان به نظریه داور اعتراض کند چنین اعتراضی پذیرفتنی است یا نه ؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئنی دادرسی مدنی :
تعیین داور یا حتی صلح و سازش مانع از این نیست که درظرف مدت قانونی برای داور اعتراضی شود و ماده 665 قانون آئین دادرسی مدنی شامل موردی هم که داور حق صلح و سازش داشته است میشود و داور را نمی توان مصدق محسوب داشت .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
247
تاریخ تصویب :
1345/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :