جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

248 شماره 13 هفته دادگستری صفحه 191

با توجه بماده 656 قانون آئین دادرسی مدنی که در آن تصریح گردیده در صورت تراضی کتبی طرفین یا فوت یا حجر یکی از آنان داوری از بین میرود و اینکه در آن ماده اشاره نشده که رای دادگاه مبنی بر بطان رای داور نیز از زمره اموری است که باعث از میان رفتن داوری میشود، در صورتکیه به رای داور اعتراض و حکم مبنی بربطلان رای مزبور صادر گردد تکلیف دعوی مطروحه چه میشود؟
آیا قرار ارجاع بداوری کماکان باقی است و دادگاه بایدبه انتخاب داور مجدد مبادرت کند یا با بطلان رای داورقرارارجاع امر بداوری نیزمنتفی است ودادگاه باید به دعوی مطروحه رسیدگی و حکم صادرکند؟

با توجه بمادتین 665و666 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 665 در موارد زیر رای داور اساسا" باطل وغیرقابل اجراست :
1 در صورتیکه رای مخالف با قواتنین موجد حق باشد.
2 وقتی که داور نسبت بمطلبی که موضوع داوری نبوده است رای داده یا رای داور پس از انقضاء مدرت داوری صادر شده باشد.
3 در صورتیکه رای داور با آ;چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده وبجهتی ازجهت قانونی ازاعتبار افتاده است مخالف باشد.
هرگاه داور خارج از حدود اختیار رای داده باشد فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است .
ماده 666 در مورد ماده فوق هر یک ازطرفین میتوانداز دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دراد حکم ببطلان رای داور رابخواهد در اینصورت دادگاه مکلف است بدرخواست رسیدگی کرده هرگاه رای بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم ببطلان آن بدهد ورسیدگی باصل دعوی تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف میماند.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 13/3/1343 چنین اظهرانظر کرده است :
ارجاع به داوری دو قسم ممکن است باشد:
1 طرفین توافق میکنند که شخص یا اشخاصی معین بعنوان داوری بدعوی رسیدگی کنند در اینصورت اگر رای داور یاداوران صادر و بنابدرخواست یکی از طرفین باطل شد پس از قطعیت رای قهرا" قرارنامه داوری هم از بین رفته محسوب است و دادگاه باصل دعوی رسیدگی خواهد نمود مگراینکه طرفین مجددا" درخواست ارجاع امر بداوری اشخاص دیگر نمایند که بنابدرخواست آنان قرارنامه ارجاع به داوری تنظیم میشود.
2 وقتی که طرفین بدون در نظر گرفتن شخص مخصوصی درخواست ارجاع امر بداوری نموده اند و رای داور باطل شناخته شده است در اینصورت قرارنامه داوری بحال خود باقی است و پس ازقطعیت حکم بطلان رای داور طرفین دعوی میشوند و درصورتی دادگاه باصل دعوی رسیدگی میکند که طرفین تراضی نمایند والابدرخواست هریک از طرفین اقدام به تعیین داور می نماید و منظور از رسیدگی باصل دعوی تا قطعی شدن حکم مندرج درماده 666قانون آئین دادرسی مدنی اینست که قبل از حصول قطعیت حکم بطلان رای داور جریان پرونده باید متوقف بماند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
248
تاریخ تصویب :
1343/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :