جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

250 شماره 74هفته دادگستری صفحه 54

در مواردی که خواسته کمتر از بیست هزار ریال بوده و دادخواست قبل از اجرای قانون اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 داده شده و رای باید مطابق مقررات قانون مزبور صادر گردد، آیا هزینه دادرسی نیز جزء خسارات دادرسی احتساب میشود یا خیر؟
باتوجه به ماده 712 قانون آئین دادرسی مدنی و بند1 ماده 690 قانون مزبور که در ذیل درج میگردد:
ماده 712 مدعی حق دارد ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تاخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده یا خواهدشد ازطرف دعوی بخواهد و نیز مدعی علیه میتواند خسارتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یابموجب حکم علیحده محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
ماده 690 در موارد زثر مدعی از تادیه هزینه دادرسی معاف است :
1 دعاوی که خواسته آن از بیست هزارریال بیشتر نباشد.
2 دعاوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی .
دولت و همچنین دادستان از هزینه دادرسی معاف هتسند.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 22/12/1349 چنین اظهارنظر کرده است :
هزینه دادرسی هر دعوی که از طرف خواهان بر طبق قانون تادیه شده باشد بر طبق ماده 712 قانون آئین دادرسی مدنی باید در ضمن حکم منظور شود اصلاح بند 1ماده 690 قانون مزبورتاثیری در این امر ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
250
تاریخ تصویب :
1349/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :