جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

251 شماره 15هفته دادگستری صفحه 229

چنانچه خواسته متعدد باشد و از نقطه نظر صلاخیت و هزینه دادرسی جمع بهای آنها تعیین شده باشد و دادگاه دعوی را نسبت به بعضی خواسته ها صحیح دانسته نسبت ببعضی دیگر آنرا رد نماید در این صورت خسارت دادرسی چگونه تعیین خواهد شد؟
آیا خسارات را بماخذ جمع بهای خواسته ها حساب نمود و یا فقط به ماخذ آنچه که بنفع خواهان حکم صادر شده است ؟ و در صورت اخیر چون قیمت کالاهائیکه مورد حکم قرار گرفته تعیین نشده است احتساب خسارت بچه ترتیب خواهد بود آیا در اینموردجلب نظرکارشناس امکان دارد یا خیر؟
در مورد مسئله فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 16/4/1343 چنین اظهارنظر کرده است :
بر طبق بند 3 ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی دردادخواست بایستی خواسته و بهای آن تعیین شود مگر آنکه تعیین بهاممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد بنابراین به مستنبط از ماده مزبور چنانچه خواسته عبارت از چندچیزمعین باشدخواهان بایستی بهای هر یک از آنها را جداگانه تعیین و جمع بهای خواسته را نیز در دادخواست قید نماید و اگر خواهان بشرح فوق عمل نکرد و فقط بهای خواسته را تعیین نمود دادگاه بایستی قبل ازصدور حکم از مدعی نسبت به تعیین بهای هر یک از اقلام خواسته توضیح بخواهد که در موقع صدور حکم برای احتساب هزینه دادرسی وسایر خسارات در فرض اینکه دعوی خواهان در قسمتی از خواسته محکوم به رد شود دچار اشکال نگردد و در مورد بحث دادگاه میتواندنسبت به اصل خواسته حکم صادر نماید و نسبت به خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله با تعیین وقت و اخذ توضیح از مدعی و تعیین بهای اقلام خواسته و تقویم اجزاء آن اتخاذ تصمیم نماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
251
تاریخ تصویب :
1343/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :