جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

253 شماره 13 هفته دادگستری صفحه 193

1 آیا دوائر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند ودرصورت معافیت مجوز قانونی آن چیست ؟

2 آیا دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص براداره اوقاف راجع به وقفیت اموال از جمله دعاوی دولتی محسوب شده و رسیدگی به آن بدون توجه بمیزان خواسته در صلاحیت دادگاه شهرستان میباشد،یا آنکه طبق قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب سال 1311 دعاوی مذکور از جمله دعاوی بین دولت و مردم محسوب شده و رسیدگی به این قبیل دعاوی تابع قواعد عمومی صلاحیت میباشد؟
3 در صورتیکه رسیدگی بدعاوی اوقاف تابع قواعد عمومی صلاحیت باشد آیا اداره مذکور از تادیه هزینه دادرسی در دعاوی فوق الذکر معاف خواهد بود؟
با توجه به مادتین 16و690 قانون آئین دادرسی مدنی وماده یک قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب اردیبهشت 1311 و ماده 6 قانون اوقاف مصوب 1313 که در ذیل درج میگردد:
ماده 16 دعاوی زیر به دادگاههای بخش راجع نیست اگرچه خواسته حدود نصاب آن باشد:
1 دعاوی راجع به دولت 2 دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود3 دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائمی بازرگانی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسبت و وصایت .
ماده 690 در موارد زیر مدعی از تادیه هزینه دادرسی معاف است :
1 دعاوی که خواسته ا; دویست ریال کمتر است 2 دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی .دولت و همچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند.
ماده 1 دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و غیر منقول یا بالعکس مشمول ماده 4 قانون 13 آبانماه 1309 راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت نبوده و در محاکم عدلیه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل ازاجرای این قانون باستناد قانون مذکور محاکم عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده وآن قرار قطعی شده باشد.
ماده 6 در موارد مذکور در ماده قبل وزارت معارف و اوقاف از پرداخت مخارج محاکمه معاف خواهد بود.چنانچه ملک عایدی داشته باشد و در تصرف وازارت اوقاف باشد یا بموجب حکم قطعی به تصرف مزورات مزبور در آید باید بعدا" مخارج محاکمه رابپردازد.
در مورد استعلام فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی د رجلسه مورخ 5/3/1343 چنین اظهرانظر کرده است :
1 مطابق جمله اخیر ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی دولت و همچنین دادستان ازتادیه هزینه دادرسی معاف میباشندبنابراین ادارات دولتی دردعوای راجع به دولت نبایدهزینه دادرسی بپردازند
2 مطابق ماده 1قانون راجع به دعاوی بین اشخاص واداره اوقاف مصوب اردیبهشت 1311 دعاوی مطروحه بین اداره اوقاف واشخاص و بالعکس راجع به وقفیت اموال منقول و غیرمنقول مشمول ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی (دعوای راجع به دولت ) نیست و در این قبیل دعاوی نصاب معتبراست واداره اوقاف هم بایدهزینه دادرسی را ماننداشخاص عادی بارعایت ماده 6قانون اوقاف مصوب 1313بپردازد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
253
تاریخ تصویب :
1343/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :