جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

258 شماره 75هفته دادگستری صفحه 5

بدادخواست پژوهش از حکم غیرمالی چه مبلغ تمبر هزینه دادرسی باید الصاق و ابطال کرد؟
با توجه بماده 684 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج می گردد:
ماده 684 در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی هزینه دادرسی در دادگاههای بخش یکصد ریال و در سایر دادگاهها دویست ریال است .
در مورد سئوال فوق کمسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 4/6/1349 چنین اظهارنظر کرده است :
هزینه احکام در دعاوی غیرمالی بصراحت ماده 684 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه بخش یکصد ریال و در سایر محاکم دویست ریال میباشد و قسمت اخیر ماده نامبرده شامل دادگاه شهرستان و استان است اعم از اینکه رسیدگی دادگاه شهرستان بعنوان بدوی یا استیینافی باشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
258
تاریخ تصویب :
1349/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :