جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

259 شماره 56هفته دادگستری صفحه 15

آیا در مرحله پژوهش و فرجام هزینه دادرسی باید بماخذکل محکوم به اعم از اصل و خسارات تادیه گردد.
با توجه بماده 683 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 683 هزنیه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر میباشد:
الف در دعاوی مرحله نخستین 3 ربع درصد نسبت بقیمت خواسته .
ب در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض بحکم غیابی مرحله نسختین و پژوهشی یک ونیم درصد نسبت بمبلغ محکوم به که مورد شکایت پژوهشی و اعتراض است .
ج در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشدیا پژوهشی و درخواست فرجامی و اعاده دادرسی دو و ربع درصد نسبت بمبلغ محکوم به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی یا اعاده دادرسی است .
د هزنیه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر میوشد ربع ونیم درصد نسبت بمحکوم به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع میشود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقو مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 14/11/1346 چنین اظهارنظرکدره است :
طبق ماده 683 قانون آئین دادرسی مدنی هزینه احکام دردعاوی که قیمت خواسته معین است در مرحله پژوهشی و فرجام نسبت به میزان محکوم به قابل وصول است و علت اینکه در ماده مذکورقید کلمه محکوم به گردیده اینست که بسا ممکن است پیش آیدکه محکوم به حکم بدوی یا پژوهشی از اصل خواسته دعوی کمتر باشد و چون خسارات دادرسی از تبعات حکم اساسی است و با فسخ و نقض حکم در اصل خواسته خود بخود از بین میرود فلذا نسبت بخسارت اعم از اینکه ذکر شده یا نشده باشد هزینه دادرسی تعلق نمیگیرد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
259
تاریخ تصویب :
1346/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :