جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

261 شماره 33 هفته دادگستری صفحه 135

در موردیکه خواسته دعوی کمتر از پنج هزار ریال وخواهان ازپرداخت هزنیه دادرسی معاف باشد، آیا معافیت مذکور را میتوان شامل گواهینامه هائیکه بمنظور احراز قطعیت حکم تسلیم میشود دانست ؟
با توجه بماده 692 قانون آئین دادرسی مدنی که درذیل درج میگردد:
ماده 692 برای سایر تصدیقاتیکه از دفتر دادگاه درحدود صلاحیت آنها داده میشود در دادگاههای بخش بیست ریال و در سایردادگاهها چهل ریال دریافت میشود.
و بند ج از ماده قانون مصوب بهمن 34 برای دادخواست کیفری تقدیمی بدادگاهها علاوه بر حقوق مقرره وهمچنین برای شکایت کیفری بدادسراها ده ریال اخذ خواهد شد.
تبصره دادستان شهرستان و رئیس دادگاه در صورتکیه عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند میتوانند شاکی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بندج معاف دارند.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/2/1344 چنین اظهارنظر کرده است :
گواهی نامه هائیکه از دفتردادگاههای صادرمیشودبارعایت ماده 692 قانون آئین دادرسی مدنی محتاج بالصاق تمبراست وتمبراین گواهینامه ها جزء هزینه دادرسی محسوب نیست وشامل معافیت مذکور در فوق نمیشود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
261
تاریخ تصویب :
1344/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :