جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

262 شماره 82 هفته دادگستری صفحه 9

آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را میتوان شامل بهای اوراق و نیز عشریه اجرا دانست .
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی بر اساس نظریات کمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی مدنی چنین پاسیخ داده است :
معافیت مذکور در ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی شامل هزنیه دادرسی و هزینه مطابقت رونوشت با اصل هر دومیباشدلکن اگر کسی برای گرفتن برگهای مخصوص چاپی اعم از برگ دادخواست یا برگ رونوشت و غیره به محل فروش برگهای مزبورمراجعه نماید باید بهای قانونی آنها را بپردازد و پس از اینکه باقامه دعوی مبادرت نمود هرگاه دعوی او مشمول مقررات ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی باشد از تادیه پول تمبر و هزنیه مطابقت رونوشت با صال معاف خواهد بود.در هر حال عشریه به هیچوجه مشمول مقررات ماده مذکور نیست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
262
تاریخ تصویب :
1344/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :