جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

263 شماره 113هفته دادگستری صفحه 1211

در موردی که خوانده مجهول المکان است و باید طبق ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی بوسیله درج آگهی در روزنامه دعوت شود در صورت قبول خواهان از پرداخت هزینه دادرسی" href="/tags/65042/اعسار-خواهان-از-پرداخت-هزینه-دادرسی/" class="link">اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و استنکاف او از پرداخت هزینه آگهی دفتر باید قرار رد درخاست صادر کند یابامعسر شناخته شدن خواهان پرداخت هزنیه آگهی در روزنامه بعهده دولت خواهد بود.
نظریه کمیسوین مشورتی آئین دادرسی مدنی :
مستفاد از تبصره 3ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی این است که اگر خواهان نسبت بپرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و حکم بر قبول اعسار او ازهزینه دادرسی صادرشده باشداین معافیت شامل تادیه هزینه درج آگهی موضوع ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی نیز خواهد بود و در چنین موردی آگهی در روزنامه باید بهزینه دولت منتشر گردد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
263
تاریخ تصویب :
1344/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :