جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

265 شماره 110هفته دادگستری صفحه 9

چنانچه خواهان دعوی اعسار نسبت به محکوم به اجرائی وعشریه دولتی و هزینه دادرسی در جریان رسیدگی از دعیو مطروحه اعسار منصرف و دعوی خود را مسترد نماید با صدور قرار سقوط دعوی خواهان تکلیف عشریه دولتی و هزینه دادرسی چه میشود؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادری مدنی :
بند الف ماده 27 قانون اعسار راجع بوصول دوبرابر هزینه دادرسی از مدعی اعسار ناظر بموردی است که دادگاه بدعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم بر رد اعسار صادر کند ولی اگرمدعی اعسار از دعوی اعسار صرفنظر نماید و دادگاه قرارسقوط دعوی راصادر کند چون در اصل دعوی اعسار رسیدگی بعمل نیامده و حکمی بررد اعسار صادر نشده مطالبه دو برابر هزینه دادرسی ازمدعی اعسار مجوزی نخواهد داشت و همچنین مطالبه معادل هزینه دادرسی از مدعی اعسار در چنین مودری فاقد مجوز قانونی است و بند الف ماده 707 نیز ناظر به موردیست که دعوی اعساربرای هزینه دادرسی اقامه و رسیدگی شده باشد و بهرحال در دعوی اعسار ازپرداخت محکوم به و عشریه اجرائی که مدعی اعسارطبق ماده 22قانون اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد.اگر دعوی اعساراسترداد شود و قرار سقوط دعوی صادر گردد مطالبه هزینه دادرسی مجوزی نخواهد داشت و بدیهی است که استرداد دعوی اعسارمانع اقدامات اجرائی برای وصول محکوم به و عشریه نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
265
تاریخ تصویب :
1343/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :