جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

266 شماره 13هفته دادگستری صفحه 11

آیا دعوی اعسار از دعاوی مالی است و ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد حد نصاب احکام پژوهش پذیر شامل دعوی اعسار میباشد یانه ؟
نظریه کمیسیون مشورتی حقوق مدنی :
برطبق ماده 522 سابق قانون آئین دادرسی مدنی حکم نسبت بمتفرعات دعوی مانند خسارت و اعسار در صورتیکه خواسته دعوی اصلی کمتراز سه هزارریال باشد غیرقابل فرجام دانسته شده است باین ترتیب مقنن بمالی بودن دعوی اعسار نظر داشته وماده 702 قانون آئین دادرسی مدنی ک پرداخت هزینه دادرسی دعوی اعسار را درصورت رد آن پیش بینی کرده و ماده 27 قانون اعسار که محکومیت مدعی را بپرداخت دو برابر مخارج محاکمه و حق الوکاله وکیل درصورت رد اعسار ذکر نموده هر دو دال بر مالی بودن این دعوی است ورویه قضائی محاکم نیز در این مورد خواسته دعوی را ملاک دانسته است و شق 5 ماده 522 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی که حکم راجع به اعسار را غیرقابل فرجام دانسته بهیچوجه دلالتی بر غیرمالی بودن دعوی اعسار ندارد و بنابراین ، عموم ماده 476 قانون مزبور در مورد حد نصاب احکام پژوهش پذیر با توجه بماده 479 آن قانون شامل دعوی اعسار نیز میباشند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
266
تاریخ تصویب :
1343/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :