جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

293 شماره 24هفته دادگستری صفحه 366

شخصی باستناد تصرفات خوددر قطعه زمینی تقاضای رفع مزاحمت مشتکی عنه را نموده و دادسرا با توجه بسبق تصرفات وی دستوررفع مزاحمت بنفع شاکی صادر کرده است ، مشتکی عنه در مهلت قانونی و با رعایت ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت ماه 1309 مبادرت بتقدیم عرضحال تصرف عدوانی علیه شاکی رفع مزاحمت نموده و تقاضای رسیدگی مینماید.با توجه بماده 4قانون مذکوروظیفه دادسرا در این مورد چیست ؟
با توجه بماده 4 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که در ذیل درج میگردد:
ماده 4 در مورد مواد 1و2 پس از اینکه مال در تصرف متصرف اول ایقاء یا مجددا" بترف او داده شده و یا رفع مزاحمت از متصرف گردید دیگر مدعی العموم یا سایر مامورین مذکور در فوق نمیتوانند آنرا از تصرف او خارج کرده یا تصمیمی مخالف تصمیم سابق خود اتخاذ کنند.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 15/9/1343چنین اظهارنظر نموده است :
مقصود از ماده 4 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اینست که اگر دادستان یا سایر مامورین مذکور درمادتین 1و2قانون مزبور بشکایت شاکی رسیدگی و اظهارنظر نمایند دیگر نمیتوانندنظریه خود را تغیر داده و در همان دعوی و پروندهاظهارعقیده مخالف با نظریه سابق خود بنمایند ولی اگر در دعوی رفع مزاحمت رسیدگی و بنفع شاکی اظهار نظر شده باشد این امر مانع نخواهد بوداز اینکه بشکایت رفع تصرف عدوانی مشتکی عنه سابق اگر در موعد قانونی عنوان شده باشد رسیدگی گردد.زیرا دردعوی رفع مزاحمت بنحوه تصرف رسیدگی نمی شودوممکن است تصرف متصرف عدوانی باشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
293
تاریخ تصویب :
1343/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :