جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

297 شماره 112هفته دادگستری صفحه 13

دادسرا حکم بهرفع تصرف عدوانی صادر و حکم اجرا شده و دادگاه شهرستان حکم را فسخ نموده است بدون آنکه به خلع ید رای داده باشد در اینصورت اعاده وضع به حال سابق با دادسار است یا دادگاه باید در این باره اجرائیه صادر نماید؟
نظریه کمیسیون مشورتی حقوق مدنی :
چون دادگاه شهرستان در مقام فسخ حکم دادسراحکمی که قابلیت اجرا داشته باشد نداده است تا صدور اجرائیه ضرورت داشته باشد اعاده وضع بحال سابق با دادسرا که دستور اجرای حکم خود را داده میباشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
297
تاریخ تصویب :
1345/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :