جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

300 شماره 98هفته دادگستری صفحه 5

در مورد دعوی مالک و مستاجر هرگاه موجر دلیل مالکیت خود را نداده باشد بفرض آنکه مستاجر منکر وجود رابطه استیحاری فیمابین نباشد تکلیف چیست ؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین داردسی مدنی :
در دعوی فیمابین مالک و مستاجر اعم ازاینکه مدرک دعوی رونوشت اجاره نامه عادی یا رسمی بوده و یا بطور کلی رابطه استیجاری مورد اختلاف نباشد و مستاجر راجع بمالکیت موجرایرادی ننماید رسیدگی بدعوی اشکالی نداشته ودر چنین موردی اعلام بطلان دعوی خواهان از لحاظ پیوست نبودن دلیل مالکیت و یا صدوراخطاررفع نقص برای ضمیمه نمودن دلیل مالکیت صحیح بنظرنمیرسد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
300
تاریخ تصویب :
1344/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :