جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

302 شماره 128128 هفته دادگستری صفحه 30

هرگاه در اجاره نامه ای تصریح شود که در صورت عدم تخلیه ملک در تاریخ انقضاء مدت اجاره مبلغ اجاره از ششصد رایل به یک هزار ریال افزایش باید چنین شرطی چه حکمی دارد؟
در مورد پرسش بالا، اداره حقوقی در تاریخ 6/2/51 مطابق نظریه جلسه 26/1/1351 کمیسیون حقوق مدنی ، بشرح مندرج در ذیل جواب داده است :
شرطی که ضمن عقد اجاره شده ،مبنی اینکه هرگاه مستاجردرراس مدت ، عین مستاجره را تخلیه نکند، مکلف است مبلغ یکهزارریال بابت اجاره بها بپردازد چه از لحاظ تخلیه و چه ازحیث ازدیاد اجاره بها، با مقررات ماده 24 قانون مزبور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
302
تاریخ تصویب :
1351/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :