جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

303 شماره 15 هفته دادگستری صفحه 227

چنانچه در اجاره نامه ای قید شود مستاجر هنگام تخلیه ملک حق مطالبه سرقفلی نخواهد داشت آیا در صورت فسخ اجاره موجر میتواند حق کسب و پیشه مستاجر را باستناد آن نپردازد؟
در مودر مسئله فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 5/11/1342 چنین اظهارنظر کرده است :
با توجه بمادتین 8 قانون روابط مالک و متساجرصرف انقضای مدت اجاره موجب تخلیه عین مستاجره نیست و چون درماده 9قانون مزبور حق کسب و پیشه (حق سرقفلی ) برای مستاجر شناخته شده بنابراین چنانچه در اجاره نامه قید شود که مستاجرپس ازانقضای مدت اجاره حق سرقفلی نخواهدداشت این شرط مخالف مدلول ماده 24 قانون مزبور میباشد و بلااثر است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
303
تاریخ تصویب :
1342/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :