جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

304 شماره 32هفته دادگستری صفحه 118

چنانچه در اجاره نامه ای قید شود که مستاجر حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان فسخ اجاره یا تخلیه نخواهد داشت ، آیا چنین شرطی معتبر خواهد بود؟
با توجه بماده 24 قانون روابط مالک و مستاجر که در ذیل درج میگردد:
ماده 24 کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیمی که طرفین بمنظورجلو گیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 18/2/1344 چنین اظهارنظر کرده است :
در صورتیکه در اجاره نامه قید شود که مستاجر حق سرقفلی و حق محل کسب و پیشه در زمان فسخ یا تخلیه نخواهد داشت بافرض بروزاختلاف ماده 24 قانون روابط مالک و مستاجرشامل موردخواهد بود واصل حق سرقفلی ومحل کسب وپیشه باچنین شرطی منتفی نمیشود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
304
تاریخ تصویب :
1344/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :