جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

305 شماره 128127هفته دادگستری صفحه 3130

هرگاه پزشک محلی را، صرفا" برای دایر کردن مطب ، اجاره نمایدآیا حق کسب و پیشه (سرقفلی ) به آن محل ، تعلق میگیردیاخیر؟
در مورد سئوال فوق ، اداره حقوقی در تاریخ 20/3/51، بر مبنای نظریه جلسه مورخ 17/2/51کمیسیون مشورتی حقوق مدنی و جلسه 10/3/51 کمیسیون مشورتی حقوق تجارت ، بشرح ذیل جواب داده است :
نظر به تعبیر قانونی حق کسب و پیشه یا تجارت و توجه به این نکته که پزشک ، عرفا" کاسب یا پیشه ور و یا بازرگان شناخته نمی شود.و اصولا" اعتبار و ارزش و شهرت طبیب قائم به شخص اوست و محل اشتغال او به طبابت تاثیری در قضیه ندارد. لذا به محل طبابت ، سرقفلی تعلق نمی گیرد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
305
تاریخ تصویب :
1351/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :