جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

406 شماره 24 هفته دادگستری صفحه 367

بموجب ماده 5 قانون روابط مالک و مستاجر حکمی که در مورد تخلیه عین مستاجره و بجهات مذکور در آن ماده صادر میشود قطعی و لازم الاجراست حال چنانچه حکمی به استناد این ماده صادرگرددومحکوم علیه ضمن تقدیم دادخواست پژوهشی ادعا نماید که مورد منطبق با ماده مرقوم نبوده و دادنامه برخلاف واقع صادر شده است و با فرض اینکه محتویات پرونده نیز حاکی از صدق ادعای پژوهشخواه باشد، آیامرجع رسیدگی پژوهشی می تواند بدعوی پژوهشخواه رسیدگی نموده و حکم صادر نماید با اینکه چون پژوهشخواسته قطعی و لازم الاجراست باید دادخواست پژوهشی رد گردد؟
در مورد سئوال فوق کمییون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 9/9/1343 چنین اظهار نظر کرده است :
حکم تخلیه عین مستاجره اگر برطبق مقررات ماده 5 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 39 صادر گردیده باشد بصراحت ذیل ماده مزبور قطعی و لازم الاجراست و نسبت بچنین حکمی پژوهشخواهی موردندارد النهایه اگر محکوم علیه (پژوهشخواه ) مدعی باشد که موردباماده 5 قانون فوق منطبق نبوده و حکم صادره قطعی نیست دادگاه مرجع پژوهشی بمستفاد از ماده 480 قانون آئین دادرسی مدنی قبل از جریان پرونده به سوابق بدوی مراجعه و چنانچه احراز نمایدکه حکم صادره منطبق با ماده 5نبوده دستور جریان پرونده راداده و بماهیت امر رسیدگی مینایدولی اگراحرازشودکه حکم پژوهشخواسته برطبق ماده 5 صادرگردیده باید قرارردعرضحال پژوهشی صادرشود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
406
تاریخ تصویب :
1343/09/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :