جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

310 شماره 45 هفته دادگستری صفحه 384

چنانچه تصممیات خانه انصاف منتهی به اجرا گردد عشریه اجرا نیز به آنها تعلق می گیرد یا نه ؟
با توجه بمادتین 20 و 25 قانون تشکیل خانه انصاف که در ذیل درج میگردد:
ماده 20 - رسیدگی بدعوی در خانه انصاف مجانی است وتابع تشریفات آئین دادرسی نیست و خانه انصاف میتواند بهرطریقی که متقضی بداند طرفین دعوی را احضار و اظهارات و مدافعات آنانرا استماع کرده و هرگونه تحقیقی را که لازم بداند مانند استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر خبره مورد اعتماد مورد آورده و یا انجام آنرا بیکی از اعضای خود محول نماید عدم حضور اصحاب دعوی بااطلاع از قوت جلسه مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود مگر آنکه طرف غایب عذر موجهی برای عدم حضور داشته باشد.
ماده 25 - پس از وصول اوراق بدادگاه در صورتکیه رئیس دادگاه رای را از لحاظ صلاحیت و رعایت سایر مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد بدرخواست ذینفع دستور اجرای آنرا صادر و عملیات اجرائی را بمتصدی اجرای دادگاه یا کدخدای محل یا هر یک ازاعضاء خانه انصاف که مقتضی بداند محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجرای حکم خواهد داد و در غیر اینصورت پس از رسیدگی رای خانه انصاف را فسخ رده و بدرخواست ذینفع طبق مقررات قانونی اقدام برسیدگی مینماید و رای دادگاه بخش در این مورد قطعی است .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 16/9/1344 چنین اظهارنظرکرده است :
رسیدگی بدعاوی در خانه های انصاف مجانی است و تابع تشریفات مقررات آئین دادرسی مدنی نمی باشد و رئیس دادگاه بخش اگرحکم خانه را انصاف را صحیح تشخیص دهد دستور اجرای حکم رابمتصدی اجرا یا کدخدای محل یا یکی از اعضاء خانه انصاف محول مینماید بنابراین بمستفاد از مادتین 20 و 25 قانون تشکیل خانه انصاف وبا توجه به فلسفه وضع این قانون دستور اجرای حکم خانه های انصاف متضمن وصول عشریه اجرائی نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
310
تاریخ تصویب :
1344/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :