جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

314 شماره 116هفته دادگستری صفحه 11

در صورتیکه خواسته دعوی تخلیه خانه بعلت احتیاج شخصی باشدو بین خواهان و خوانده توافق شود که خوانده عین مستاجره درتاریخ معین تخلیهنماید و بر اساس توافق طرفین دادگاه گزارش اصلاحی صادرنماید اصدار اجرائیه بر حسب تقاضای خواهان باستناد سازشنامه مذکور با مقررات خاص قانون مالک و مستاجر مغایرت دارد یاخیر؟
کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام درجلسه مورخ 26/2/1352 بشرح ذیل اظهارنظرکرده است :
با توجه بمفاد نامه 00.که مشعر است براینکه خواسته دعوی تخلیه خانه بعلت احتیاج شخصی بوده و اینکه در پرونده امر خوانده باادعای خواهان بر اینکه خانه منحصرو برای احتیاج شخصی ضرورت دارد مخالف نکرده هرچند سازشنامه بصراحت کامل تنظیم نگردیده ولی با توجه به خواسته دعوی و اینکه خوانده با موافقت خواهان بر اینکه تا تاریخ 15/1/52 در مورداجاره سکونت نماید موافقت نموده از مفهوم مخالف سازشنامه چنین مستفادمیشود که خوانده قبول کرده پس از آ; تاریخ عین مستاجره را تخلیه نماید بنابجهات مذکور و با توجه بماده 12قانون مالک ومستاجر که مقرر میدارد جز در مواردیکه در این قاننن تصریح شده سایر مقررات رسیدگی تابع آئین دادرسی مدنی است و با توجه بماده 630 آئین دادرسی مدنی که مقرر میداردمفادصلح نامه نسبت بطرفین نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذاشته میشود بنابراین بنظر کمیسیون اصداراجرائیه برحسب تقاضای خواهان باستناد سازشنامه مذکور که مطابق مدلول ماده 628 قانون آئین دادرسی مدنی تنظیم گردیده بدون اشکال است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
314
تاریخ تصویب :
1352/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :