جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

316 شماره 114هفته دادگستری صفحه 15

اگر محکوم علیه فوت شود و اجرائیه به ورثه متوفی ابلاغ گرددوورثه ضمن رویت برگ اجرائیه بنویسد متوفی ماترک نداشته تادین اوراادا نمایند این اظهاررد ترکه محسوب است یا خیر؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئنی دادرسی مدنی :
با توجه بماده 249 قانون امور حسبی در مورد رد ترکه اگر ورثه متوفی در حین رویت اجرائیه شرحی نوشته باشنددایرباینکه متوفی ماترک نداشته تا ورثه بتواند دین او راادانماینداین اظهار در واقع اعلام عدم وجود ماترک است .نه رد ترکه زیرا مفهوم مخالف این اظهار این است که اگر ماترکی از متوفی باشد دین او را میپردازند بعلاوه رد ماترک در قانون امور حسبی ترتیب خاصی دارد و نامه ورثه متوفی را که بشرح بالانوشته شده نمیتوان رد ترکه محسوب داشتت .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
316
تاریخ تصویب :
1349/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :