جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

318 شماره 38هفته دادگستری صفحه 245

چنانچه حکم قطعی بر الزام متعهد تنظیم سند رسمی دایر بر انتقال مال غیر منقول صادر گردد و محکوم علیه از حضور در دفترخانه اسناد رسمی وامضاء سند خودداری کند نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

با توجه بماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 729 در موردیکه موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزبه وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه میتواند بدرخواست متعهدله در حکم راجع باصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را تعیین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرانکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر بمحکوم له بپردازد.
در مورد سئولا فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی درجلسه مورخ 15/3/1344 با اکثریت چنین اظهارنظرکرده است :
چون تعهد بانتقال مال غیر منقول با امضای سند رسمی عملی نیست که انجام آن جز بوسیله متعهد ممکن نباشد لذا ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی در مودر مذکور قابل اعمال نمیباشدو در صورتیکه محکوم علیهم از انجام تعهد فوق ممتنع باشدمدیریا یکی از کارمندان اجرای احکام دادگاه با کسب نمایندگی ممتنع از دادگاه با کسب نمایندگی ممتنع از دادگاه بامضای سندرسمی در حدود حکم اقدام خواهد کرد.
نظر اقلیت
اگر موضوع تعهد الزام بانتقال میک باشد ولی کیفیت انتقال از نوع عقد (بیع صلح هبه ) و ثمن معامله یا مال الصلح وبطور کلی قیمتی را که متعهدله باید تادیه نماید و همچنین شرایط انتقال معلوم نباشد دعوی متعهدله علیه متعهد دایر بالزام انتقال مورد نخواهد داشت و اگر چنین دعوائی اقامه شده و حکمی هم علیه متعهد دایر بالزام انتقال صادر گردیده باشد اجرای حکم بجهات فوق الذکر اشکال قانونی دارد و متعهدله میتواند بر طبق مواد221و222 قانون مدنی دعوی خسارت علیه متعهد اقامه نماید و حکم خسارت تحصیل کند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
318
تاریخ تصویب :
1344/03/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :