جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

322 شماره 156هفته دادگستری صفحه 4

آیا دوایر اجرائی و اشخاص ذینفع میتوانند سپرده تلفن را بازداشت نمایند یاخیر؟
اداره حقوقی وزارت دادگستری موضوع استعلام را در کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام و همچنین کمیسیونهای مشورتی حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی طرح نموده و بادر نظر گرفتن آراء متفاوت کمییونها در تاریخ 15/9/54 چنین اظهارنظرکرده است :
پرداخت ودیعه بمنظور استفاده از امتیاز تلفن میباشدکه با استرداد آن بهرصورت و کیفیت ، امتیاز دارنده تلفن منتفی وشرکت مخابرات ایران حق قطع تلفن مشترک را خواهدداشت .
بنابراین بازداشت ودیعه که مستلزم قطع تلفن و تضرر صاحب آن میشود بدون رضای دارنده امیتاز، قانونی نیست و طلبکار می تواند درخواست بازداشت امتیاز تلفن را که ارزش مالی دارد بنماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
322
تاریخ تصویب :
1354/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :