جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

325 شماره 4هفته دادگستری صفحه 54

اجرائیه ای علیه شعبه بانکی صادرو ابلاغ میشود پس از انقضاء مدت قانونی بتقاضای محکوم له وجه محکوم به مطالبه میگردد ، بانک محکوم علیه اظهار میدارد که مراتب ببانک مرکز اعلام شده پس از وصول پاسخ اقدام خواهد شد محکوم له تقاضای بازداشت اموال بانک رانموده است آیا در اینصورت اجرا میتواند معادل محکوم به از اموال بانک توقیف نماید یا خیر؟
با توجه بماده 55 قانون تسریح محاکمات که در ذیل درج میگردد:
ماده 55 همین که ورقه اجرائیه به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است که در ظرف دو روز مفاد آن را بموقع اجراء بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرارا از قرا رمزوبر( که باید مصدق محکوم له باشد) مسبوق نماید و یا مالی از خودنشان بدهد که با فورش آ; مافد حکم را بتوان بموقع اجرا گذاشت .
در مورد سئوال فوق کمییون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 20/11/42 برح زیر اظهارنظر کرده است :
بموجب ماده 55 قانون تسریح محاکمات پس ازاینکه برگ اجرائیه ابلاغ گردید، محکوم علیه باید ظرف ده روز مفاد حکم را بموقع اجرا بگذارد و محکوم به را بپردازد یا مالی از خود معرفی کند که تکافوی محکوم به را بنماید0الخ ، و در دعاوی حقوقی محکوم علیه ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و در مورد سئوال چون بانک ... از اشخاص حقوقی است پس از ابلاغ اجرائیه باید در ظرف ده روز مقرر در قانون اقدام بپرداخت محکوم به نماید و چنانچه محکوم علیه مزبور به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و محکوم له توقیف اموال بانک را تقاضا نمایدانجام این تقاضا قانونی و الزامی است و در آن قانون آئین دادرسی مدنی و اصول محاکمات حقوقی و قانون تسریع ( مواد مربوط باجرای احکام ) استثنائی برای بانک یا اشخاص حقوقی دیگر وجود ندارد و بانک هم مانند سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی باید در ظرف ده روز مقرراقدام به پرداخت محکوم به نماید والا عذرمتصدی بانک باینکه مراتب ببانک مرکزی اعلام شده و جواب بانک مرکز وصول نگردیده با عدم توافق و رضایت محکوم له موجه نبوده و مانع از تعقیب عملیات اجرائی بر طبق قانون نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
325
تاریخ تصویب :
1342/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :