جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

327 شماره 75هفته دادگستری صفحه 7

آیا بدهی متوفی را میتوان از حقوق وظیفه وراث برداشت کردیاخیر؟ با توجه بماده 869 قانون مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 869 حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است .
1 قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است باعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
2 دیون و واجبات مالی متوفی .
3 وصایای میت یا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها .
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی در تاریخ 1/12/1349 چنین پاسخ داده است :
طبق ماده 869 قانون مدنی دیون میت به ترکه میت تعلق میگیرد و قبل ازتقسیم ترکه باید دیون مزبور تادیه شودوحقوق وظیفه ای که مطابق مقررات قانون استخدام کشوری بوراث تعلق میگیردجزء ترکه میت محسوب نمیشود تا بدهی میت از آن محل بنفع طلبکار برداشت شود بنابراین کسر بدهی متوفی از حقوق وظیفه ورثه مجوز قانونی ندارد و چنانچه شخص متوفی طلبی ازحسابداری بابت حقوق ایام حیات خود داشته باشد طلب مزبور جزء ترکه اومحسوب میشود و با رضایت وراث بابت بدهی او قابل پرداخت است ودر صورتیکه وراث بدهی او را منکر باشند مدعی باید اقامه دعوی نموده وپس از صدور حکم از دادگاه طلب خود را وصول نماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
327
تاریخ تصویب :
1349/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :