جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

369 شماره 137هفته دادگستری صفحه 1211

در موردیکه محکوم علیه مدیون پس از ابلاغ اجرائیه ، ظرف مدت مقرر از پرداخت بدهی یا تقدیم صورتدارائی خود بدایره اجراء خودداری نموده آیا کارگشای رسمی دادگستری میتواند بوکالت از طرف موکل خودطرح شکایت جزائی نزد جانشین بازپرس علیه بدهکاربنمایدیاخیر؟
اداره حقوقی برحسب سابقه امر (نظر کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی مورخ 15/7/1353) در تاریخ 9/11/1353 چنین پاسخ داده است :
تبصره 2 ماده اول قانون وکالت مصوب 1315 وکالت کارگشارا
در محاکم صلح یا نزد مامورین صلح تجویز نموده ومقصودازوکالت در محاکم صلح ، وکالت در اموریست که رسیدگی به آن اموردرصلاحیت اختصاصی دادگاه بخش باشد ولی اگر دادگاه بخش مستقل به جانشینی بازپرس در امور کیفری دخالت نماید همانطورکه کارگشانمیتواند نزد بازپرس وکالتکند، از دخالت در امری هم که دادگاه بخش بقائم مقامی بازپرس انجام میدهد ممنوع خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
369
تاریخ تصویب :
1353/11/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :