جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

370 شماره 155هفته دادگستری صفحه 10و11

معترض به ثبت ملکی بجای آنکه دادخواست خود را بدستور ماده 16 قانون ثبت به مرجع ثبتی بدهد آنرا مستقیم در دادگاه مطرح ساخته است تکلیف دادگاه چیست ؟
اداره حقوقی با طرح استعلام در کمیسیونهای مشورتی حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی پاسخی بشرح زیر در تاریخ 2/9/1353اعلام نموده است :
گرچه بموجب ماده 16 قانون ثبت ، اعتراض به ثبت ملک بایدبه اداره ثبت تسلیم گردد و از آن طریق به دادگاه فرستاده شود، ولی در صورتیکه عرضحال اعتراض در مهلت قانونی مستقیما" به دادگاه تسلیم شود، مجوزی برای رد آن وجود ندارد،منتهی ازجهت اینکه غرض مقنن در ماده مذکور نقض نشود، دادگاه می بایدوصول اعتراض را باداره ثبت محل اطلاع دهد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
370
تاریخ تصویب :
1353/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :