جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

372 شماره 107 هفته دادگستری صفحه 65

در صورتکیه معترض به ثبت قبل از اخطار رفع نقص بموجب سند رسمی اعتراض خود را ساقط نماید آیا دادگاه بصدور قرار مقتضی میباشد و یا آنکه پس از صدور اخطار رفع نقص میباید اتخاذ تصمیم گردد.
نظریه کمیسیون مشورتی آینی دادرسی مدنی :
با توجه بماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی که شروع برسیدگی در دادگاه محتاج بتقدیم دادخواست می باشد0تقدیم دادخواست و تکمیل آن قائم به درخواست رسیدگی خواهان و به منظور جریان دعوی و حل و فصل اختلاف است بنابراین اگر دادخواست ناقص باشد و خواهان قبل از تکمیل دادخواست اعلام دارد که ازدعوی صرفنظر کرده یا دعوی اعتراض بر ثبت را اسقاط کرده است انصراف خواهان از تعقیب دعوی ایجاب مینماید که دفتر پرونده را برای صدور قار مققتضی بنظر دادگاه برساند و دیگر صدور اخطاریه رفع نقص برای تکمیل دادخواست ضرورت نخواهد داشت .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
372
تاریخ تصویب :
1353/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :