جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

273 شماره 46هفته دادگستری صفحه 97

چنانچه در دعوی اعتراض بر ثبت قرار عدم استماع دعوی صادر شود آیا معترض بر ثبت میتواند تجدید دادخواست نماید؟
با توجه بمواد16و19 قانون ثبت که در ذیل درج میگردد:
ماده 16 هرکس نسبت بملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد بایداز تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا90 روز اقامه دعوی نماید عرضحال مزبوره مستقیما" باداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم میشود در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتیکه عرض حال در مدت قانونی داده شده باشداداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده کتبا" نظر خود را اظهار خواهد کرد و بمحاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع میدهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است .
ماده 19 در صورتکیه در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدیدعرضحال فقط در ظرف دهروز پس از ابلاغ قرار ابطال برای کمرتبه ممکن خواهد بود در اینمورد عرضخال مستقمیا" بدفتر محکمه صلاحیت دار داده خواهد شد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 14/2/45 بشرح زیر اظهارنظر نموده ضمنا"نظریه کمیسیون مذکور مورد تایید اکثریت کمیسیون قوانین ثبت نیز قرار گرفته است :
تجدیددادخواست اعتراض بر ثبت بشرح مذکور در ماده 19قانون ثبت و تبصره آن فقط یکنوبت آنهم در صورت ابطال دادخواست یا رد دادخواست اولیه امکان پذیر است و اگر در دعوی اعتراض بر ثبت قرار عدم استماع صادر شود و معترض از قرارمزبوراعتراضی داشته باشد می تواند درمقام پژوهشخواهی برآیدوتجدیددادخواست در همان مورد باماده 19 قانون ثبت و تبصره ذیل آن انطباقی ندارد ولی چنانچه مدت 90 روز مقرر در ماه 16 قانون ثبت منقضی نشده باشد و معترض بعد از صدور قرار عدم استماع دعوی دادخواست مجدد مبنی بر اعتراض بر ثبت تقدیم دارددادخواست اعتراض مزبور که در موعد داده شده قابل رسیدگی است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
273
تاریخ تصویب :
1345/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :