جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

374 شماره 28هفته دادگستری شماره 57

با توجه بماده 19 قانون ثبت و تبصره ذیل آن ، آیا در مواردی نیز که بموجب مواد84و85 قانون آئین دادرسی مدنی عرضحال معترض برثبت از طرف مدیر دفتردادگاه رد میشود، مشارالیه میتواند ظرف مدت مقرر تجدیددادخواست نماید؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی قوانین ثبت اداره حقوقی در جلسه مورخ 16/10/43 بشرح زیر اظهارنظرنموده و نظریه کمیسیون مذکور در جلسه مورخ 26/10/43 مورد تایید کمیسیون آئین دادرسی مدنی قرار گرفته است .
در تبصره ذیل ماده 19 قانون ثبت چنین آمده است :
(در مواردی نیز که بموجب مواد16و17 اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد میوشد مفاد این ماده لازم الرعایه است ).باتذکراینکه ماده 17 مذکور در تبصره غلط و صحیح آن ماده 18میباشد(رای هیات عمومی دیوانعالی کشوربشماره 14471/252559/11/1316(وچون موارد مصرح در مواد16و18 قانون اصول محاکمات آزمایش عینا" درمواد 83و84 قانون آئین ادرسی مدنی فعلی منظور و باعتبار خودباقی است لذا در مواردیکه دادخواست اعراض بر تقاضای ثبت باداشتن نقائصی قبول ولی برای اینکه بجریان افتد باید رفع نقص شودو با ابلاغ اخطاریه رفع نقص نگردد وموجب رددادخواست شودیکنوبت تجدیددادخواست طبق ماده 19 قانون ثبت و تبصره آن مجوزقانونی دارد و خالی از اشکال است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
374
تاریخ تصویب :
1343/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :