جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

375 شماره 90هفته دادگستری صفحه 20

هرگاه تجدیددادخواست موضوع تبصره 19 قانون ثبت پس ازانقضاء مهلت 90 روز مقرر در ماده 16 آن قانون بعمل آید تکلیف چیست ؟
نظریه کمیسیون مشورتی قوانین ثبت :
مستفاد از ماده 19 قانون ثبت آنستکه تجدید دادخواست ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهدبودو ضرب الاجل مقرر در ماده 16 قانون مرقوم دراین قسمت قابل احتساب نمیباشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
375
تاریخ تصویب :
1343/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :