جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

376 شماره 66هفته دادگستری صفحه 54

در دعوی اعتراض بر ثبت معترض بهای خواسته را بیست هزار ریال تقویم نموده است .با توجه باینکه طبق ماده 19 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی احکامی که خواسته آن تا بیست هزار ریال است قطعی میباشد آیا حکم صا دره در دعوی فوق الذکر نیز قطعی خواهد بود؟
با توجه به مواد87و476 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که در ذیل درج میگردد:
ماده 87 ارزیابی خواستهبه ترتیب ذیل بعمل می آید:
1 اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آنعبارت است از مبلغ معین در دادخواست و ارگ پول خارجی باشد بهای آن بنزخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواستبهای خواسته محسوب است .
2 در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک ی قسمت از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهائی که مطالبه میشود.
3 در دعاوی راجع بمنافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منابعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میدانددرصورتیکه حق نامبرده محدود بزمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفاء کند.
4 در دعاوی راجع بامال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه دردادرسی اختصاری آنراتکذیب نکرده است در مواردیکه تعیین بهای خواسته درابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا" کمتر بودن بها معلوم باشد.
ماده 476 احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست :
1 احکام صادر در دعاوی که خواسته آن بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 احکامی که بر طبق رای یک یا چند نفر کارشناس صادرشده است که اصحاب دعوی کتبا" در تعیین آنان تراضی کرده ورای آنها را قاطع دانسته اند.
3 احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی کتبا" تراضی کرده اند که بدعوی آنان فقط در درجه نسختین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
4 احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه .
5 احکام مستند بسوگند در مورد فقره 3و4.
صورت جلسه که بامضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است . در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره در جلسه مورخ 19/2/1350 چنین اظهارنظر کرده است :
با توجه به بند4 ماده 87 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1349 که در دعاوی راجع باموال غیرمنقول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه دراولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آنرا تکذیب نکرده باشد اگر دعوی تحت عنوان اعتراض بر ثبت اقامه و مورد اعتراض بمبلغ بیست هزار ریال ارزیابی و بشرح بالا از طرف خوانده تکذیبی نشده باشدحکم حضوری دادگاه بخش برطبق بند2 ماده 476 اصلاحی مصوب 1349 آئین دادرسی مدنی قطعی و غیرقابل پژوهش خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
376
تاریخ تصویب :
1350/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :