جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

377 شماره 74هفته دادگستری صفحه 1211

1 در موردی که هیئت نظارت ثبت کل دو سند مالکیت رامعارض تشخیص داده و دارنده سندموخرالصدور را بدادگاه ارشاد نماید آیادارنده سند موخرالصدور باید علیهاداره ثبت و یا علیه دارنده سند مقدم الصدور و یا علیه هر دو اقامه دعوی کند؟
2 با توجه به قطعی بودن رای هیئت نظارت بر طبق بند سوم 25 قانون ثبت" href="/tags/64273/ماده-25-قانون-ثبت/" class="link">ماده 25 قانون ثبت در مورد تشخیص معارض بودن یکی از اسناد و مستفاد از تبصره ذیل ماده 5 قانون اشتباهات ثتبی واسناد معارض آیا وظیفه دادگاه رسیدگی و تشخیص سند معارض است و اگر خواسته خواهان فقط صدور حکم به عدم عارض سند مالکیت خودش باشد بدون آنکه اعلام نماید سند مقدم الصدور معارض است آیا دادگاه میتواندبدعوی رسیدگی نماید بدون آنکه نسبت به سند مقدم الصدور اظهارنظری کندیاخیر؟
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی در تاریخ 23/8/1349چنین پاسخ داده است :
1 چون دعوی صاحب سند موخرالصدور معارض حق دارنده سند مقدم میباشد با توجه به بند 2ماده 3 قانون اشتباهات ثبتی و اسنادمعارض باید فقط علیه دارنده سندمقدم اقامه دعوی نماید.
2 رسیدگی بدعوای دارنده سند مالکیت موخر با هر عبارتی که دادخواست آن تنظیم شود طبعا" مستلزم رسیدگی بصحت و سقم سند مالیکت مقدم و احراز تعارض فیمابین آنها واعلام بطلان سندمعارض طبق تبصره ذیل ماده 5 قانون فوق خواهد بود.خاصه که این دعوی مسبوق باخطاراداره ثبت مشعر بر وجودتعارض بین دوسندمیباشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
377
تاریخ تصویب :
1349/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :