جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

378 شماره 74هفته دادگستری صفحه 11

شخصی بموجب سند رسمی قسمتی از ملک خود را مشاعا" بدیگری انتقال میدهد و بعد از این انتقال تقاضای ثبت آن را بنام خودش (بدون ذکر و استثناءمقدار انتقال داده شده ) مینماید وآگهی نوبتی نسبت به ششدانگ ملک بنام انتقال دهنده منتشر میوشد و ظرف مدت قانونی اعتراضی نمیرسد و تحدید حدود نیز بدون اعتراض بعمل می آید،پس از انتقاضی مهلت اعتراضات ورثه متقاضی ثبت تقاضای خلع یدمنتقل الیه و مطالبه اجرت المثل می نمایند و انتقال گیرنده به سند انتقال استناد کدره و خود را مالک معرفی می کند با توجه به مراتب مذکور آیا دادگاه باید خواهانها را مالک ششدانگ شناخته و حکم به نفع آنها صادر نماید یا خیر؟ ضمنا" نسبت به ملک مذکور سند مالکیت صادر نشده است .
با توجه بمواد24و25و105و106 قانون ثبتکه در ذیل درج میگردد: ماده 24 پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه بعنوان قیمت نه به هیچ عنواندیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی .
در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد117116109108107105 مطابق مقررات جزائی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25 هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 ازجهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده 6 خواهد بودکه بتقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.
2 رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شوداز صلاحیت هیئت نظارت مذکور درماده 5خواهدبود.
3 در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه وموثر بودن آن باخود هیئت خواهد بود و رای و تصمیم هر یک ازآنها قطعی است بدون آن که در رسیدگی باعتراضات بثبت در محاکم تاثیرداشته باشد.
4 هرگاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیئتمودر تردید اداره کل ثبت باشد ویا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رای این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است .
5 هرگاه شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت تشخیص داند که در جریان ثبت املاک اشتباه موثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن بعمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید و یا تکمیل یا اصلاح میگردد.
6 هرگاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی های نوبت دوم و سوم و یانوبت سوم تجدیدشود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا50 روز اشخاص حق اعتراض دارند.
7 چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزیه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک بعمل می آید بعهده تقاضا کننده ثبت است و چنانکه رای یکی از دوهیئت برابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف بتادیه حق الثبت جدید خواهد بود.
8 رسیدگی هر یک از دو هیئتدر اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد. ماده 105 جز در مورد مذکور در ماده 33(راجع به بیع شرط و امثال آن ) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا" بدیگری انتقال داده و یا با علم باینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالیکت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک دردفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده 106 مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم بانتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم باینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را باسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند در تمام این موارد علم وارث باید بوسیله امضاء یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی قوانین ثبت اداره حقوقی در جلسه مورخ 19/4/1349چنین اظهارنظر کرده است :
در مورد انتقال قسمتی از ملک بموجب سند رسمی بدیگری قبل
از تقاضای ثبت و اینکه انتقال دهنده بدون ذکرواستثناءمقدار انتقال داده شده تقاضای ثبت تمامی ملک رانموده وبعدازانتشار آگهی نوبتی نسبت به کل ملک بنام انتقال دهنده و انقضای مدت اعتراض و عدم وصول اعتراض واینکه ملک در دفتر املاک تاکنون به ثبت نرسیده 24 قانون ثبت" href="/tags/64573/ماده-24-قانون-ثبت/" class="link">ماده 24 قانون ثبت حاکم بر قضیه بوده ودادگاه با توجه به مقررات قانون ثبت متقاضی ثبت را بایستی مالک بشناسد.در صورتیکه انتقال گیرده به ادعای مالکیت قسمتی از ملک مورد بحث باقی باشد میتواند برابر مواد105و106قانون ثبت بمراجع صالحه مراجعه و همچنین در صورتکیه مدعی باشدحین قبول تقاضای ثبت انتقال دهنده ملک را بر حسب سندرسمی انتقال گرفته و متصرف بعنوانمالکیت می بوده میتواند جهت اجرای مقررات 25 قانون ثبت" href="/tags/64273/ماده-25-قانون-ثبت/" class="link">ماده 25 قانون ثبت باداره ثبت نیز مراجعه نماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
378
تاریخ تصویب :
1349/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :