جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

379 شماره 35هفته دادگستری صفحه 169

آیا بر اساس سندیکه متعهد آن صغیر است میتوان اجرائیه صادرکردو در صورتیکه اجرائیه صادر شده باشد برای ابطال آن بکدام مرجع باید شکایت نمود؟
با توجه بمواد190و213 قانون مدنی که در ذیل درج میگردد: ماده 190 برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
(1) قصد طرفین ورضای آنها.
(2) اهلیت طرفین .
(3) موضوع معین که مودر معامله باشد.
(4) مشروعیت جهت معامله .
ماده 213 معامله مجحورین نافذ نیست .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین داردسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 17/7/1344 چنین اظهارنظر کرده است :
شرایط اساسی صحت هر معامله بشرح ماده 190 قانون مدنی پیش بینی شده که از آن جمله اهلیت طرفین معامله میباشد و برطبق ماده 213 قانون مزبور معامله با محجورین نافذ نیست بنابراین سندی هم که بوسیله صغیر تنظیم گردد غیرنافذ میباشد وصدوراجرائیه براساس چنین سندی صحیح نیست و چنانچه نسبت بسندی که بادخالت صغیر تنظیم گردیده ارجائیه صادرشودرسیدگی بدعوی بطلان اجرائیه مزبور بر حسب مورد و با توجه بملغ سند یا بهای مال بارعایت قانون شهریور22 در صلاحیت دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان محلی است که دستور اجرای سند در حوزه آن صادر شده است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه

مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
379
تاریخ تصویب :
1344/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :