جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

381 شماره 47هفته دادگستری صفحه 416

آیا در غیاب رئیس شعبه اول عضو علی البدل دادگاه میتواندپرونده ها را ارجاع نماید؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 13/9/1345 چنین اظهارنظر کرده است :
در دادگاهی که دارای دو یا چند شعبه باشد در غیاب رئیس شعبه اول ارجاع پرونده ها بعهده رئیس شعبه دیگر به انتخاب رئیس شعبه اول خواهد بود نه عبضو علی البدل دادگاه

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
381
تاریخ تصویب :
1345/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :