جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

382 شماره 55 هفته دادگستری صفحه 19

چنانچه در غیاب رئیس دادگاه ، داردس علی البدل تصدی اموردادگاه را عهده دار شود، آیا میتواند بتخلفات ماموران ابلاغ رسیدگی نماید؟
با توجه بماده 91 قانون اصول تشکیلات که در ذیل درج میگردد:
ماده 91 مجازات اداری مامورین اجرا بقرار تفصیل ذیل است :
1 توبیخ 2 کسری مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یک تا شش ماه 3 اخراج از خدمت .
مجازات های فوق را رئیس محکمه پس از جلب نظریات مدعی العموم به مسئولیت خود مجری خواهد کرد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 23/3/1346 چنین اظهارنظر کرده است :
هرچند (رئیس محکمه ) کسی است که با وصف عنوان رئیس برای تصدی امور دادگاه معین میگردد لیکن لفظ (رئیس ) مذکوردرماده 91 قانون اصول تشکیلات با در برداشتن قرائن متضمن معنای اعم و قابل اطلاق به دادرس متصدی امور دادگاه نیز میشودبنابراین دادرس علی البدل که تصدی دادگاه را عهده دار میباشدمیتواندبه پرونده مربوط به تخلفات ماموران ابلاغ رسیدگی کند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
382
تاریخ تصویب :
1346/03/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :