جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

384 شماره 140هفته دادگستری صفحه 1211

در مواردی که قضات و کارمندان دادگاه های مدنی برای اجرای قرارهای معاینه محل و تحقیق محلی بخارج از مقر دادگاه عزیمت مینمایندهر گاه محل اجرای قرار بفاصله ای بیش از سی کیلومتر تا مقر دادگاه باشد و آنان باقتضای کار ناگزیر گردند بیش از بیست و چهار ساعت برای اجرای قرار در محل بمانند فوق العاده روزانه به آنان تعلق می گیرد یا نه ؟ و در صورت مثبت چنین فوق العاده ای باید ازچه محلی پرداخت شود؟
اداره حقوقی وزارت دادگستری بر اساس نظر مورخ 27/11/53 کمیسیون مشورتی امور ادرای و مالی و استخدامی نظر مشورتی خودرا بشرح زیر اعلام داشته است :
دادرس مجری قرار تحقیق یا معاینه محل که برای اجرای قرار ناگزیر باشد شب را در محل اجرای قرار بماند یا ازمقردادگاه به مسافت سی کیلومتر دور شود بر حسب مورد فوق العاده روزانه بمیزان مقرر در بندب ماده یک وم اده دو ماده پنج آئین نامه فوق العاده روزانه مصوب 24/6/52 هیئت وزیران که در اجرای بند ث ماده 39 قانون استخدام کشوری تدوین شده و بموجب تبصره ذیل بند ج ماده 2 همان قانون به دارندگان پایه های قضائی نیز شمول دارد تعلق میگیرد و در صورتی که عزیمت مستخدمات اداری درمعیت قضات نیز برای اجرای قرارهای مذکورضرورت داشته باشدنامبردگان نیز از فوق العاده مذکور بهره مند خواهند بود واز این حیث تفاوتی بین امور مدنی و جزائی نیست و این فوق العاده ازبودجه وزارت دادگستری قابل پرداخت است و درمواد435و441آئین دادرسی مدنی هم منعی برای تادیه فوق العاده مذکور وجود ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
384
تاریخ تصویب :
1353/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :