جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 14/2/73
شماره دادنامه : 49/73/19
خلاصه جریان پرونده :
آقایان (( هـ )) و (( م )) و (( ع )) و (( ص )) و (( ی )) و (( غ )) در تاریخ 27/2/72 دادخواستی به خواسته صدور حکم بربطلان وکالتنامه های شماره 60475 و 60477 و 60474 مورخ 13/10/67 دفتر خانه 265 تهران به نام خواندگان تقدیم دادگاه نموده و به استناد فتوکپی های رای شماره 31, 2132/1/72 مستند به تایید نظریه صادر از شعبه 18 دیوان عالی کشور در مورد بطلان قراردادهای فروش سهم الشرکه و فروش نامه های تنظیمی که باطل شده و وکالتنامه ها و با این توضیح که سهم الشرکه خود به میزان 30 % شرکت … را به خواندگان و اگذار کرده و در این ارتباط وکالتنامه ها تنظیم شده و فروش نامه شرکت طبق دادنامه های فوق الاشعار ابطال گردیده و دیگر محلی جهت اعمال وکالتنامه های باقی نمانده است خواستار صدور حکم گردیده پرونده به کلاسه 88/72 در شعبه 26 دادگاه حقوقی یک تهران مطرح و مرجع مذکور با توجه به اظهارات و مدارک ابزاری و رد در خواست موقت منع استفاده از وکالتنامه ها از ناحیه شعبه 22 حقوقی یک تهران به شماره 111- 12/3/72 و دفاع وکیل خواندگان آقای (( د )) مبنی بر این که ابطال قراردادها ربطی به وکالتنامه ها ندارد و تقاضای ابطال وکالتنامه در دعوی مطروح در شعبه 25 مورد رسیدگی قرار گرفته و مورد تایید و ابرام شعبه 18 دیوان عالی واقع شده و موجبی جهت طرح مجدد آن وجود ندارد و به لحاظ مختومه شدن قابل طرح مجدد نیست سرانجام در تاریخ 23/8/72 طبق دادنامه شماره 752 پس از رد ایراد وکیل خواندگان در مورد ادعای اعتیار امر مختوم در مورد به دلیل اینکه خواهان ها پرونده مختومه غیر از خواهان های این دعوی هستند توجها" به رای شعبه 25 حقوقی یک تهران که به تایید شعبه 18 دیوان عالی کشور رسیده مبنی بر ابطال معامله موضوع قراردادها و پا در هوا و معلق شده مورد وکالت و بلا مورد شدن موضوع وکالت حکم ببطلان وکالتنامه های فوق الذکر صادر و اعلام داشته آقای (( ف)) وکیل آقایان (( ص )) و (( ی )) و (( غ )) قسمتی از رای مرقوم تجدید نظر خواسته و در این رابطه پرونده دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و پس از قرائت پرونده و لوایح و شور اخذ تصمیم به عمل خواهد آمد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد تجدید نظر خواهی از ماده نامه شماره 752-72 شعبه 26 حقوقی یک تهران آن مشاوره چنین رای میدهد .
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده بر دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 752-72 صادر از ناحیه شعبه 26 دادگاه حقوقی یک تهران اشکال وارد است زیرا اولا" (( دادنامه ای که در مورد دعوی آقای (( ن )) بر علیه شرکت و آقای (( ک )) و سایرین صادر شده منحصرا" در مورد طرفین دعوی موثر است لا غیر و خواندگان این پرونده در آن مطرح نبوده اند تا دادگاه بتواند به استناد رای صادر درآن پرونده علیه آنان استناد کند ثانیا" وکالتنامه های مورد تقاضای ابطال عادی مطالب دیگری غیر از انتقال سهام می باشد ثالثا" ابطال فروشنامه ها بر فرض این که قابل تسری نسبت بخواندگان باشد تاثیری در وکالتنامه ها ندارد همچنان که در دادنامه مورد استناد دادگاه هم دعوی ابطلال وکالتنامه ها رد گردیده و وکالتنامه در صورتی قابل ابطال است که ارکان تنظیمم آن ایراد و خدشه ای داشته باشد رابعا" بر فرض این که وکالتنامه ها بلامورد باشد و قابل اجراء و استفاده نخواهد بود و ابطال آن بلامجوز است )) علیهذا دادنامه فوق الاشعار مخدوش و نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاههای حقوقی یک تهران ارجاع می شود .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
49
تاریخ تصویب :
1373/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :