جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/6/71
شماره رای : 345/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانو (( غ )) رد 22/3/67 دادخواستی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته خلع ید از زمینی به مساحت 420 مترمربع پلاک 962 فرعی از 44/5 اصلی مقوم به شش میلیون ریال به دادگاه حقوقی یک تهران داده که به شماره 67/72 در شعبه سیزدهم مطرح رسیدگی قرار می گیرد به این توضیح که زمین مذکور را در سال 1365 برای سکونت خریداری کرده و به عللی نتوانسته چند سالی به محل مراجعه نماید خوانده بدون مجوز قانونی آن را تصرف و در آن احداث بنا به صورت خانه - های سازمانی نموده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم خلع ید از آن را نموده است فتوکپی سند مالکیت و بنچاق آن را که دلالت دارد زمین را در 29/8/56 از بانو (( خ )) خریداری کرده و مکاتبات آقای (( ط )) وکیل خود با سازمان زمین و شرکت خوانده و نامه های متبادله بین شرکت گاز و سازمان زمین را ضمیمه نموده است دادگاه حقوقی یک تهران خود را صالح به رسیدگی پرونده ندانسته یا صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی یک ساوه فرستاده و پس از حدوث اختلاف بین محاکم حقوقی یک و دو ساوه و رفع اختلاف از طریق دادگاه حقوقی یک مرکز در دادگاه حقوقی یک ساوه مورد رسیدگی قرار می گیرد اداره خوانده طی لایحه ای دفاع کرده که شرکت ملی گاز 28500 مترمربع از اراضی شهرستان ساوه را برای احداث خانه های سازمانی لازم داشته که به موجب رای مورخ 19/10/55 هیات سه نفری در پرونده 919 تملک کرده و 14250000 ریال قیمت آنکه هیات بر مبنای نظر کارشناس معین نموده در بانک ملی کاخ دادگستری تودیع نموده است که زمین مورد ادعای خواهان نیز جز آن اراضی بوده است النها یه شرکت قبل از درخواست تملک وضعیت ملک را از اداره ثبت اسناد ساوه استعلام نموده و پاسخ داده اند که زمین مورد تقاضا شرکت جزء اراضی هادی آباد و مالک آقایان (( ب )) و (( م )) است . پس از صدور حکم در هنگام تصرف معلوم شده که پاسخ اداره ثبت کامل نبوده و بخشی از آن در مالکیت افراد دیگری است که متعاقبا" از هیات تقاضای اصلاح حکم نبوده و بعدا " از دادگاه عمومی این در خواست را نموده است و چون زمین خواهان به موجب حکم محکمه تملک شده و وجه آن را نیز تودیع گردیده تقاضای رد دعوی را دارد و فتوکپی نظریه کارشناس که حاکی است به محل وقوع زمین رفته آن را اجرا پلاک 184 اصلی مزرعه های آبادی سفلی تشخیص داده اند و فتوکپی لایحه 2/5/63 به دادگاه عمومی تهران به خلاصه آنکه نقشه زمین مورد نیاز را در سال 1354به اداره ثبت ساوه فرستاده تا مالکین آن را با مقدار سهام آنها معین نماید اداره ثبت در پاسخ آقایان (( ب )) و (( م )) را معرفی کرده که به هیات سه نفر مراجعه و حکم صادر شده و در جریان اجرای پروژه مالکین متعدد دیگری ادعای مالکیت نموده و از اداره ثبت استعلام و مالکین دیگری را معرفی کرده که از هیات سه نفری تقاضای اصلاح حکم گردیده است هیات سه نفری در جلسه 8/5/57 دستور داده به مالکین اخطار شود که کارشناس خود را معرفی نمایید و در روزنامه رسمی 19/4/57 شماره 9779 به مالکین اخطار شده که ظرف یک هفته برای توافق مراجعه نمایند و ردیف 135 پلاک مورد تقاضای خواهان به نام بانو (( خ )) معرفی گردیده است و خانم مذکور 27/4/57 اعلام آمادگی برای توافق با شرکت گاز نموده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و اظهار نظر مشاور سرانجام نظر بر رد ادعای خواهان داده چنین استدلال نموده اند که زمین مورد بحث در اجرای ماده 11 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و رای تملیکی 19/10/55 هیات سه نفری مستقر در دیوان عالی کشور و اعلام آمادگی مالک آن بانو (( خ )) شرکت ملی گاز ایران قطعات متعددی از جمله قطعه مورد بحث در اجرای ماده 11 قانون اساسنامه شرکت ملی و نفت و رای تملیکی 19/10/55 هیات سه نفری مستقر در دیوان عالی کشور و اعلام آمادگی مالک آن بانو (( خ )) شرکت ملی گاز ایران قطعات متعددی از جمله قطعه مورد بحث خواهان این پرونده را تملک نموده و اشخاص حقیقی از جمله خواهان مالکیتی در مورد خواسته نداشته اند این نظر پس از ابلاغ در مهلت قانونی مورد اعتراض خواهان واقع و با ارسال فتوکپی سند انتقال شماره 17951- 29/8/36 اظهار داشته زمین را بانو صدیق (( خ )) قبل از آنکه توافق نماید به وی فروخته بوده است و سهمی در پلاک مذکور نداشته است تا توافق او موثر باشد پرونده به دیوان کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و مشاوره نموده چنین رای می دهند .
اعتراض خواهان به نظر دادگاه از آن جهت که توافق بانو (( خ )) با شرکت خوانده را به شرح نامه 27/4/57 موثر دانسته اند (( وارد است زیرا بانوی مذکور به شرح سند قطعی شماره 17591 – 29/8/56 که مستند خواهان در دادخواست می باشد قبل از اعلام توافق زمین را به خواهان انتقال داده بود و موا فقت او مادامی که سمت وکالت و نمایندگی نداشته باشد نمی تواند واقع حقوق خواهان باشد و استدلال دادگاه از این جهت صحیح نبوده است )) لکن به لحاظ آنکه تصرفات اداره خوانده در قطعه زمین به مساحت 285000 مترمربع در ساوه که حسب نظر کارشناس قطعه زمین مورد ادعای خواهان نیز جزء آن است به موجب حکم هیات سه نفری حاکم بر زمان بود و مادامی که حکم مزبور به نحوی از انحاء لغو نشده باشد صدور حکم بر خلع ید بدون ابطال رای وجاهت قانونی ندارد و دعوای خواهان به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته لذا نظر دادگاه صرف نظر از استدلال منعکس در آن نتیجتا" تایید می گردد .

مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
345
تاریخ تصویب :
1371/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :