جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 22/3/73
شماره دادنامه : 100/73/19
خلاصه جریان پرونده :
آقای (( ص )) در تاریخ 10/9/71 دادخواستی به خواسته فسخ مبادیعه نامه مورخ 17/5/69 و الزام خوانده به تحویل پلاک های 205 و 206 فرعی از 61 فرعی بخش 8 یزد مقوم به دو میلیون و یک صد هزار ریال تقدیم دادگاه نموده و به استناد فتوکپی های مصدق مبایعه نامه و اظها رنامه و با این توضیح که خوانده مدت دو سال است مرا معطل کرده و اقدام به انجام تعهدات خود نکرده و در تاریخ 18/7/69 دو قطعه چک مربوط به معامله را پس گرفته خواستار صدور حکم شده پرونده به کلاسه 610-71 در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد مطرح و در تاریخ 23/1/72 آقای (( ص )) علیه آقای (( ف )) دادخواستی به عنوان دعوی تقابل مبنی بر الزام خوانده به انتقال رسمی پلاک های فوق مقوم به دو میلیون و یک صد هزار ریال تقدیم دادگاه نمود ه و به استناد مدارک پیوست و با این توضیح که خوانده ملک را به وی فروخته و وکالت نامه رسمی در این مورد تنظیم شده و پس از دو سال دوندگی و کسب مجوز انتقال و غیره حاضر به انتقال نیست خواستار صدور حکم شده این دعوی با کلاسه پرونده 39-72 در دادگاه فوق الاشعار مطرح و مرجع مذکور پس از جری تشریفات قانونی و توجه به اظهارات و مدارک ابرازی و دفاع متداعین سر انجام در تاریخ 22/9/72 طبق دادنامه شماره 509-510 در مورد دعوی اصلی به علت این که خواهان سمتی در طرح دعوی فسخ معامله ندارد و در وکالتنامه مورد استنادش چنین حقی برای وی منظور نشده و مدعی دعوی تقابل هم به طرفیت خواهان دعوی اصلی به دلیل عدم پرداخت ثمن و ادعایش موجه به نظر نمی رسد حکم هر دو دعوی صادر و اعلام داشته آقای (( ص )) از رای مرقوم تجدید نظر خواسته و خواستار نقض آن شده در این رابطه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و پس از شور اخذ تصمیم عمل خواهد آمد .
هویت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 510-62 شعبه 2 حقوقی یک یزد مشاوره نموده چنین رای می دهد .
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به وکالت نامه استنادی که در آن حق اقامه دعوی به آقای (( ف )) تفویض نگردیده و به علاوه مشارالیه وکیل دادگستر ی نمی باشد و همچنین دعوی تقابل باید علیه اصیل اقامه شود نه وکیل علیهذا رای تجدید نظر خواسته شماره 510-72 صادر از ناحیه شعبه 2 حقوقی یک یزد حکم برد دعوی اصلی و تقابل صادر نمود قرار تلقی و نتیجتا" تایید و ابرام می گردد .
ر. ش سند شماره … مزبو ر از نوع وکالت میباشد نه انتقال لذا دعاوی وی به عنوان واهی و پوچ می باشد صرفا" قرارداد وکالتی است و شغل خواهان هم وکالت دادگستری است و قانونا" مجاز نبوده به جای قرار داد وکالتی سند رسمی از اینجانبه اخذ نماید .

مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
100
تاریخ تصویب :
1373/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :