جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
417-ماده 515آئین دادرسی مدنی که محکمه استیناف رامکلف به رسیدگی پس ازفسخ حکم بدوی نموده ناظراست به جائی که رسیدگی به آن امردرمرحله ثانوی مربوط به آن محکمه باشدامااگرمرجع رسیدگی ثانوی محکمه دیگری باشد ازموضوع حکم ماده مزبورخارج بوده واستینافااین محکمه نمی تواندبه آن امر رسیدگی نماید،بنابراین همانطوری که محکمه استیناف هرگاه حکم ابتدائی را بعلت اینکه داخل درصلاحیت اونبوده وراجع به صلحیه بوده است فسخ نموده خود صلاحیت برای رسیدگی ثانوی به این دعوی رانخواهدداشت ویک چنین موردی مشمول ماده مزبوره نیست همینطورهم درصورتیکه محکمه ابتدائی که استینافا رسیدگی به حکمی ازاحکام صلحیه نموده وقتی نظرش براین قرارگرفت که رسیدگی به موضوع خارج ازصلاحیت صلحیه بوده وطرح دعوی بدوامی بایست درمحکمه ابتدائی شده باشدچون مرجع رسیدگی استینافی یک چنین دعوائی شناخته نشده صلاحیت برای رسیدگی ثانوی نخواهدداشت وچاره نداردجزاینکه مدعی رابه محکمه صلاحیت دارهدایت نماید،بنابراین برحاکم دادگاه شهرستان که از رسیدگی ثانوی به قضیه پس ازفسخ حکم صلحیه بعلت عدم صلاحیت آن محکمه خودداری نموده وقرارردعرضحال راداده ایرادی واردنیست ولااقل قضیه محمول برنظرقضائی است .
حکم شماره 3750-20مرداد1324

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات

تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3750
تاریخ تصویب :
1324/05/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :