جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 1335/ت 26289ه 4/2/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 10721/105 مورخ 31/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرائی بودجه سال 1381 کل کشور را برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دراین تصویبنامه دستگاه اجرائی نامیده می شوند بشرح ذیل تصویب نمود:

1- گسترش تسکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر می باشد.
تبصره - در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
2- استخدام رسمی وپیمانی براساس سهمیه های تعیین شده ومقررات مندرح در تصویبنامه شماره 25269/ت 25086ه مورخ 25/8/1380 هیات وزیران پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبتنی بر وجود اعتبار و با رعایت مفاد قانون اصلاح تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 کل کشور و بند(ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان پذیر می باشد. به کارگیری نیروی انسانی از محل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی ) برای فعالیتهای هزینه ای (جاری ) و کار در ادارات ممنوع است.
تبصره 1- به کارگیری افراد درطرحهای تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی )، مشروط به وجود اعتبار و صرفا" برای ادامه اجرای عملیات در قالب طرح مربوط و پیش بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مجاز می باشد.
تبصره 2- به کارگری افراد درفعالیتهای تحقیقاتی وقراردادهای مشاوره یا تحقیق از محل اعتبارات هزینه ای (جاری ) منوط به پیش بینی در موافتقنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. همچنین ادامه خدمت کارکنانی که در سال 1380 در طرحها همکاری داشته اند و ادامه عملیات و فعالیت ذیربط در سال 1381 از محل اعتبارات هزینه ای (جاری ) تامین می شود با رعایت تصویبنامه شماره 40358/ت 25627ه مورخ 20/9/1380 هیات وزیران بلامانع می باشد.
تبصره 3- تمدید قرارداد پرسنل غیررسمی شاغل در سال 1380 در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه ای (جاری ) ملی یا استانی مجاز است.
تبصره 4- برگزاری دوره های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سالهای بعد می شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
تبصره 5- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع وانعقاد قرارداد با رعایت مقررات مربوط برای انجام کار مشخص در مدت معین ومبلغ مشخص صرفا" از اعتبارات هزینه ای (جاری ) مجاز می باشد.
3- دستگاه های اجرائی مکلف به رعایت موارد زیر می باشند:
الف - در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری ، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جوئی شود و در استفاده از خودروها وامکانات اداری برای مسئولان وکارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب - مدیران و دستگاه هائی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها، صرفه جوئی می نمایند به صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر مورد تشویق قرار گیرند.
ج - به منظور تسریع در تصمیم گیری های دولت ، دستگاههای اجرائی پیشنهادها و درخواستهای خود را با در نظر گرفتن سیاستهای مندرج در بندهای فوق ارائه نمایند.
4- پرداخت اضافه کار هر دستگاه ، حداکثر در حد پرداختی سال 1380 و در سقف یک صد و بیست (120) ساعت برای هر نفر در ماه مجاز می باشد.
تبصره 1- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان نسبت به پرداختی سال 1380 تا پانزده درصد(15%) قابل افرایش است.
تبصره 2- مجوزهای سال 1380 دولت برای پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بیش از یکصد و بیست (120) ساعت تعیین شده در سال 1381معتبر و قابل اجرا می باشد.
5- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده ها جز در حد تغییر ضریب وافزایش سنواتی برای هیچ گروه ازکارمندان دولت صادرنمی شود.افزایشهای قانونی قبلی مشمول این بندنخواهدشد
تبصره - میزان افزایش پرداختهای مستمر کارکنان شاغل و بازنشسته از محل ردیفهای 503632 و503622 قانون بودجه سال 1381کل کشور حسب مصوبات هیات وزیران در رابطه با فوق العاده جذب کارکنان ، پرداخت کمکهای غیرنقدی ، اصلاح حقوق بازنشستگان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین دستگاهها توزیع می گردد.
6- پرداخت کمکهای غیر نقدی به کارکنان دستگاه های اجرائی از محل بودجه عمومی حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات در سال 1381، ششصد هزار(000/600) ریال تعیین می گردد.
7- یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاه هائی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت (16) است ، همچنین در مورد کارکنانی که وضع کار آنها ایجاب می نماید شب با ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند، یا تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجازاز جانب ایشان حداقل تاساعت (16) در محل کار حضوردارند، حسب مورد برای تامین هر نوبت غذا، حداکثر معادل چهارهزارو پانصد(4500) ریال (نقدی و غیر نقدی ) به ازای هر نفر خواهد بود. غذای سایر افراد ( مهمانان ، سایرکارکنان طرف قرارداد و غیرآنها) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.
8- حداکثر مقدار مصرف سوخت ، آب ، برق و تلفن در حد عملکرد سال 1380 می باشد.
تبصره - سقف اعتبار مربوط به هزینه های این بند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان تا بیست درصد قابل افزایش می باشد.
9- تعداد نفر- روز ماموریت خارج از کشور دستگاه های اجرائی حداکثر معادل عملکرد سال 1380 خواهد بود.
تبصره 1- موارد استثناء به تایید هیات نظارت نظارت برسفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد رسید.
تبصره 2- سفرهائی که هزینه های آن توسط سازمانهای بین المللی یا کشور دعوت کننده تامین می شود از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می باشد.
10- مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی ) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی دستگاه های اجرائی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون (000/1000/1) ریال در موافقتنامه مربوط پیش بینی نمایند.
11- دستگاههای اجرائی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صدردصد (100%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال 1381 بازنشسته می شوند از اعتبارات مصوب خود تامین در موافقت نامه های مربوط منظور نمایند.
12- دریافت هر گونه وجه از مردم واشخاص حقوقی به هر عنوان در قبال ارائه خدمات و یا وضع هرگونه عوراض ، خودیاری و غیر آن صرفا" در چارچوب قوانین و مقررات مجازت است.
13- به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شو هزینه های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آئین نامه توسعه وتعمیم ورزش کارکنان دولت - مصوب 1376- انجام داده وتسهیلات لازم برای ایاب و ذهاب کارکنان خود حداکثر در حد عملکرد سال 1380 به صورت نقدی یاانعقاد قرارداد فراهم نمایند.
14- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود برای اداره مهد کودک موضوع تصویبنامه 67768/ت 25ه مورخ 9/7/1369 هیات وزیران ماهانه حداکثر در حد عملکرد سال 1380 به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
14- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود برای اداره مهد کودک موضوع تصوب نامه شماره 67768/25ه مورخ 9/7/1369هیات وزیران ماهانه حداکثر مبلغ بیست هزار(0000/20) ریال به ازای هر کودک که از مزایای مهدکودک استفاده می نماید در موافقت نامه ها منظور نمایند، مشروط بر اینکه در اداره مهد کودک از کارکنان خود استفاده ننمایند.
15- اجاره ساختمان ، انبار، توقفگاه ، مزرعه ، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه ای (جاری ) صرفا" براساس شرح عملیات موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مجاز می باشد.
16- به منظور صرفه جوئی در هزینه های مربوط به تاسیسات رفاهی ، فرهنگی و ورزشی از قبیل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه ، ورزشگاه و موارد مشابه :
الف - پرداخت هرگونه وجهی از محل درآمد عمومی جهت اجاره احداث و توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور ممنوع می باشد.
تبصره - سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه هائی که در قانون بودچه سال 1381 دارای طرح تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی )مصوب برای موارد فوق می باشند از شمول این جزء مستثنی می باشند.
ب - هزینه های ضروری جهت نگهداری و بهره برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان پرداختی سال 1380 قابل تامین می باشد. افزایش اعتبار جهت موارد فوق معادل افزایش درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تاسیسات فوق از محل اعتبارات مربوط مجاز می باشد.
ج - واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی ) واگذار می گردد.
17- گردهمائی ها، هم اندیشی ها و همایش ها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعای اصل صرفه جوئی انتخاب گردد.
18- هر گونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرای اعم از کشوری و لشکری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می باشد.
19- شروع پروژه های جدید در طرحهای ملی و استانی با رعایت ضوابط قانونی ، منوط به اطمینان از وجود اعتبار کافی برای اتمام پروژه های در دست اجرا یا تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان حسب مورد می باشد.
20- خزانه داری استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداختهای اعتبارات هزینه ای (جاری ) استان (برحسب دستگاه ، برنامه )واعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی ) (برحسب طرح ) را در مقاطع سه ماه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام دارد.
21- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه دستورالعمل های مربوط به مبادله موافقت نامه های اعتبارات هزینه ای (جاری ) وتملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی ) استانها را مطابق پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ابلاغ نماید.
22- خرید خودرو از محل درآمد عمومی با رعایت مفاد ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، منوط به درج آن در موافقت نامه های عمرانی مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان حسب مورد می باشد.
23- پیش بینی اعتبار جهت انجام هرگونه هزینه به منظور چاپ تقویم سالنامه ، سررسیدنامه ها و اطلاعیه یا آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و0000 موضوع ماده (32) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز نمی باشد.
24- با عنایت به ضرورت تحویل اداری و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه حداکثر تسهیلات به مردم و بهینه شدن فرآیندهای امور دولتی ، دستگاههای اجرائی موظفند به هنگام تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای (جاری )خود فعالیتهای مشخص در این حوزه را به همراه اعتبارات مورد نیاز پیش بینی نمایند. دستورالعمل اجرائی و نحوه هزینه نمودن اعتبارات این بند به پیشنهاد مشترک شورای اطلاع رسانی دولت و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربه تصویب هیات وزیران خواهدرسید
25- اعتبار مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای ردیف 503621 قانون بودجه سال 1381 کل کشور براساس جدول سهمیه ارزی مصوب کمیته موضوع ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاه های اجرائی ذیربط اختصاص می یابد.
26- برای کاهش حجم تصدی های اجتماعی دولت ، دستگاههای اجرائی موظفند براساس مواد(88) (90) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هنگام تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای خود،موارد و میزان واگذاری تصدی های اجتماعی و همچنین میزان توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی را به صورت مشخص منظور نمایند و اثرات مالی شامل یارانه مورد نیاز برای بخشهای غیردولتی ناشی از این اقدام را درج نمایند.
27- تامین ساختمان اداری مورد نایز دستگاههای اجرائی ،صرفا" با سازو کار ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز و احداث هر نوع ساختمان اداری جدید در سال 1381 ممنوع می باشد.
28- دستگاه هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دستگاههای دارای قانون ومقررات خاص ، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل می نمایند.
29- هرگونه پرداخت غیر پرسنلی از جمله افزایش های موضوع این تصویبنامه صرفا" پس از تامین صدردصد(100%) حقوق ومزایای مستمر کارکنان ، پاداش بازنشسته ها، عیدی (پاداش پایان سال ) و سایر هزینه های قانونی پرسنلی هر دستگاه تاپایان سال 1381 مجازمی باشد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی در زمان مبادله موافقتنامه و پرداخت و هزینه نمودن اعتبارات ، مسئول اجرائی این بند می باشند.
30- به منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی ) و با توجه به مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- شرح عملیات کلیه موافقتنامه های طرحهای عمرانی (تملک دارائی های سرمایه ای ) مبادله شده در سال 1380 در قالب اعتبارات ابلاغی سال 1381 با رعایت تفکیک فصول هزینه آن ، جهت اجرای عملیات مندرج در موافقت نامه ذیربط اصلاح شده تلقی می گردد.
31- مجامع عمومی شرکتهای دولتی ( از جمله شرکتهائی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است ) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداکثر تا پایان خرداد ماه نسبت به تصویب وابالغ ضوابط اجرائی بودجه سال 1381 خود با در نظر گرفتن مفاد این تصویبنامه اقدام نمایند و نسخه ای ازآن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارائی اراسل نمایند و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند،مفاد این تصویبنامه به عنوان ضوابط اجرائی شرکت ذیربط لازم الاجرا خواهد شد.
32- این تصویبنامه از ابتدای سال 1381 لازم الاجرا می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16652
تاریخ تصویب :
1381/01/28
تاریخ ابلاغ :
1381/02/11
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :