جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 3488/26192ه 1/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 76978/228 مورخ 21/12/1380 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند(الف ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود
سهام قابل فروش (11) شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ایران و(3) شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران متضمن برنامه زمان بندی وروش فروش آنها بشرح فهرستهای پیوست تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16652
تاریخ تصویب :
1381/01/28
تاریخ ابلاغ :
1381/02/11
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :