جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 3663/ت 26298ه 2/2/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد جزء(9) بند(ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کشور،آئین نامه اجرائی جزء یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- دستگاههای اجرائی اعم از لشکری و کشوری موظفند حقوق و مزایای حالت اشغال ،بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز را که براساس قوانین ومقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، تعیین و از محل اعتبارات مصوب خودپرداخت نمایند.
ماده 2- حقوق و مزایای حال اشتغال موضوع این آئین نامه وجوهی است که در اجرای قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372 و آئین نامه اجرائی آن تعیین و برقرار می شود.
ماده 3- دستگاههای مشمول این آئین نامه مکلفندازمحل اعتبارات مصوب سال 1381 خود نسبت به تامین و پرداخت کلیه مزایای رفاهی و خدماتی اعم از نقدی و غیر نقدی که برای سایر مستخدمان خودمنظور می نمایند، اقدام کنند.
ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است کل اعتبار مربوط به حقوق حالت اشتغال آندسته از مستخدمان جانبازاز کار افتاده کلی ار که قبلا" توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت می شده است و در قانون بودجه سال 1381 کل کشور جزو اعتبارات مصوب بنیاد منظور شده است را از اعتبارات بنیادمذکور کسر و به منظور اجرای جزء(9) بند(د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور حسب مورد به اعتبار دستگاههای ذیربط اعم ازکشوری و لشگری اضافه نماید.
ماده 5- دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند نسبت به ارائه گزارش عملکرد این آئین نامه هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16652
تاریخ تصویب :
1381/01/28
تاریخ ابلاغ :
1381/02/11
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
موضوع :