جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


نقل از روزنامه رسمی شماره 16654 مورخ 14/2/1381

شماره 3902/ت 26303ه 3/2/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/1/381 بنا به پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(الف ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرائی یاد شده را بشرح زیر تصوب نمود:

ماده 1- میزان کمک بلاعوض ، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده براساس شرح عملیات موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شوند.
ماده 2- کار گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های نفت ، نیرو صنایع ومعادن ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جامعه مهندسان مشاور ایران ( بدون حق رای در مورد اعطای کمک ) برای بررسی توجیه فنی ، اقتصادی و اجرائی پروژه های پیشنهادی واعلام نظر در مورد اعطای کمک بلاعوض با پرداخت یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده تشکیل می شود.
تبصره - برای تایید هر پیشنهاد در کار گروه ، باید میزان اثر بخحشی آن در بهینه سازی مصرف انرژی و مقدار کاهش شدت انرژی ، میزان پرداختها و مزان بندی اجرای پروژه مشخص شده باشد.
ماده 3- نحوه پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطائی و چگونگی تصویب پروژه ها بشرح زیر است :
الف - متقاضیان وام باید پس از تایید پیشنهاد خود توسط بانک اعتبار دهنده ، پروژه را به وزارت نفت و یا نیروارائه کنند
ب - دستگاه اجرائی ذیربط موظف است ظرف حداکثر یک ماه ، پیشنهادهای دریافتی ار پس از بررسی و ارزیابی در کار گروه موضوع ماده (2) این آئین نامه مطرح کند.
پ - کار گروه مزبور پس از دریافت گزراش دستگاه اجرائی ،نسبت به بررسی درخواستها اقدام ودر صورت تایید با توجه به سهم آورده متقاضی وتوجیه فنی و اقتصادی پروژه ، میزان پارانه سود تسهیلات را مشخص می کند.
ت - دستگاه اجرائی ذیربط، میزان و نحوه یارانه قابل پرداخت را در مورد هر پروژه به ذینفع و بانک اعتبار دهنده اعلام می نماید
ماده 4- نحوه پرداخت کمک بلاعوض اعطائی و چگونگی تصویب پروژه ها بشرح زیر است :
الف - متقاضیان پیشنهاد خود را همراه با گزارش توجیه فنی ، اقتصادی ومالی ، روش و مزان بنی اجرا و نحوه نظارت در زمان بهره برداری به وزارت نفت و یا نیرو ارائه می کنند.
ب - دستگاه اجرائی ذیربط موظف است ظرف حداکثر یک ماه ، پیشنهادهای دریافتی را پس از بررسی و ارزیابی ، همراه با نظریه کارشناسی ، در کارگروه موضوع ماده (2) این آئین نامه مطرح کند.
پ - در صورت تایید پیشنهاددر کار گروه ، دستگاه اجرائی نسبت به انعقاد قرارداد کمک بلاعوض اقدام می نماید.
تبصره 1- چنانچه اهدفا مندرج در قرارداد تحقق نیابد، کمک بلاعوض و همچنین یارانه سود تسهیلات اعطائی به میزان عدم تحقق ، وام محسوب می شود و متقضای مکلف به تادیه تمامی وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته می باشد. شرایط و نحوه تادیه وام مذکور باتوجه به نرخ سود تسهیلات اعطائی سیستم بانکی به بخش صنعت ، در قرارداد منعقده بین استفاده کننده و دستگاه اجرائی ذیربط با بانک اعتبار دهنده تعیین می شود.
تبصهر2- بخشی از اعتبار مربوط به طرح خرید و گازسوز کردن خودروهای جمعی ( از ردیف شماره 503531) با توجه به ملاحظات زیست محیطی ، براساس شرح عملیات موافقت نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت کمک بلاعوض هزینه می شود.
تبصره 3- اعتبار مربوط به طرح توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف ( به شماره ردیف 40303225) حداکثر تا ده هزار ریال به ازای هر لامپ ، به صورت یارانه پرداخت می شود. لامپ های مزبور باید با تضمین مدت زمان مصرف به مصرف کنندگان ارائه شود.
ماده 5- کمک بلاعوض و یارانه مصوب کار گروه در اجرای پروژه پیشنهادی و در قبال اخذ وثیقه معتبر به نفع دستگاه اجرائی ارائه کننده کمک (معادل یارانه یا کمک مزبور) پرداخت خواهد شد. در صورت تحقق اهدفا مندرج در قرارداد یا اجرای تبصهر(1)ماده (4) وثایق اخذ شده آزاد خواهد شد.
ماده 6- دستگاههای اجرائی موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقد شده در رابطه ب اجرای پروژه های تصویبی در قالب مواد(3)و) این آئین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.
ماده 7- دستگاه های اجرائی در اجرای طرحهای استانی برقی کردن چاه های آب کشاورزی براساس تصمیمات کار گروه برنامه ریزی استانها موظفند به ازای هر فقره وام پرداختی به کشاورزان بابت برقی کردن چاه ها، حداکثر تا پنجاه درصد هزینه آن را تا سقف سی میلیون ریال به عنوان یارانه از محل بودجه مصوب استانی ازطریق بانکهای اعتبار دهنده به کشاورزان پرداخت کنند.
تبصره - عملیات اجرائی برقی کردن چاه به انتخاب متقاضی توسط دستگاه اجرائی استانی ذیربط یا هر پیمانکار دیگری انجام می شود
ماده 8- به منظور توسعه حمل ونقل عمومی درون شهرها، ارتقای بهره وری ناوگان وتشویق بخش خصوصی برای فعالیت در این زمینه ، بخشی از اعتبارات طرح و گازسوزکردن اتوبوس ومینی بوس (به شماره ردیف 503531) برای خرید و واگذاری وسیه حمل ونقل عمومی به بخشهای خصوصی و تعاونی تعلق می گیرد.
وجوه پرداختی به میزان شصت درصد قیمت هر دستگاه به عنوان هزینه قطعی از اعتبار ردیف 503531 منظور و بخشهای خصوصی و تعاونی طرف قرارداد مکلفند با ارائه خدمات مناسب (کمی و کیفی ) و تحت نظارت شرکتهای واحد اتوبوسرانی ، کمکهای دریافتی را به تدریج با احتساب یارانه حمل مسافر در طی دوره زمانی معین مستهلک کنند.
تبصره - اسناد مالکیت وسایل واگذار شده تا زمان استهلاک کمک اعطائی موضوع این ماده نزد شرکتهای واحد اتوبوسرانی به عنوان وثیقه نگهداری می شود.
ماده 9- اعتبار طرح کاهش آلاینده های ناشی از مصرف بنزین ونفت گاز (به شماره ردیف 30902215) صرف اعطای کمک بلاعوض جهت اصلاح سیستم مصرف سوخت در خودروهای دودزای حمل ونقل عمومی متعلق به بخش خصوصی و تعاونی شهر تهران وکنترل گازهای خروجی از اگزوز و مطالعات واطلاع رسانی خواهد شد.
تبصره 1- مبلغ پرداختی برای تعمیر هر خودروی سواری تا سقف یک میلیون ریال و برای خودروهای سنگین دو میلیون ریال و برای یک بار می باشد. مبلغ پرداختی برای بهینه سازی با توافق سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست تعیین خواهدشد
تبصره 2- جزئیات اجرائی این ماده در متن موافقت نامه مبادله شده بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود.
ماده 10- طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی منظور در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، غیرانتفاعی به شمارمی روند.
ماده 11- دستگاه های اجرائی ذیربط موظفند با استفاه ازمهندسان مشاور ذی صلاح نسبت به اجراء و نظارت بر طرحهای عمرانی موضوع این آئین نامه اقدام کنند.
ماده 12- دستگاه های اجرائی موظنفد هر(3) ماه یکبار گزارش عملیات اجرائی طرحهای مربوط را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشرو ارائه کنند. سازمان یاد شده موظف است گزارش پیگیری ،نظارت و پیشرفت طرحهای بهینه سازی انرژی را هر سه ماه یکبار به هیات وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16654
تاریخ تصویب :
1381/01/28
تاریخ ابلاغ :
1381/02/14
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت صنایع
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :